Intressentdialogen

EN INTRESSANT DIALOG

Svedabs intressenter påverkar och påverkas av vår verksamhet i varierande grad. Systematiska och löpande dialoger är grundläggande för att få förståelse för deras behov och förväntningar på oss. Dialogen hjälper oss också att göra rätt prioriteringar i vidareutvecklingen av ett hållbart företagande.

Intressentgrupp Relation till Svedab
Näringsdepartementet/Regering Regeringen tillsätter Svedabs styrelse liksom styrelsens ordförande, fastställer ekonomiska mål samt sätter ramar för hur verksamheten tillåts påverka miljön.
Riksgälden Som Svedabs enda långivare övervakar Riksgälden vår finansiella utveckling.
Leverantörer Trafikverket är Svedabs viktigaste och största leverantör som hanterar all drift och underhåll. Totalt har vi ett 100-tal leverantörer som hjälper oss med drift- och underhåll av bolagets pumpanläggningar, juridik, försäkringar och IT.
Kunder Trafikverket är Svedabs största kund och står för cirka två tredjedelar av vår omsättning. Kunder är också alla trafikanter som färdas på den delen av Yttre ringvägen som Svedab äger.
Medarbetare Svedabs medarbetare är en förutsättning för verksamheten och svarar för det löpande arbetet.
Länsstyrelsen Tillsynsmyndighet i frågor som rör Svedabs anläggningar för grundvatten och kontrollerar de villkor och tillstånd som finns i bolagets miljödomar uppfylls. Länsstyrelsen beslutar även om miljötillståndet för persontrafik på Kontinentalbanan.
Skånska kommuner Malmö stad är den största enskilda markägaren kring våra anläggningar. Motorvägen som löper runt staden har även tre trafikplatser med anslutning till det kommu­nala gatunätet. Färjeförbindelserna i Helsingborg, Trelleborg och Ystad påverkas i olika utsträckning av resandet över Öresundsbron.
Region Skåne Skånetrafiken är den förvaltning inom Region Skåne som svarar för kollektivtrafiken. Regiontågen och Öresundstågen trafikerar Öresundsbanan, enligt avtal med Trafikverket.
Näringsliv Svedabs anläggningar är centrala för trafikströmmar i regionen och därmed en viktig part för både det regionala och nationella näringslivet.
Grannar och fastighetsägare Då Svedabs verksamhet klassas som miljöfarlig måste särskild hänsyn tas till allmänna och enskilda intressen.
Övriga intressenter Allmänheten i stort, miljöorganisationer och massmedier som påverkas av vår verksamhet eller har ett intresse av att bevaka den.

Forumen för dialogerna anpassas till respektive intressents behov. Dialogen med dem ger oss värdefulla insikter om vilka förväntningar de har på oss, vilket blir viktigt underlag för en fortsatt hållbar utveckling. Bland de frågor som vanligen diskuteras är hur våra anläggningar påverkar den omkringliggande miljön och hur den anpassas till varierande trafikströmmar. Därtill hur vi säkerställer en väl fungerande infrastruktur som på många sätt är affärskritisk för kollektivtrafik, övrigt resande och transporter i regionen. Under 2015 har vi fört en särskild dialog med våra största leverantörer i form av en enkätundersökning. Mer information om denna finns under Svedab och hållbara relationer.

Intressent/intressentgrupp Beskrivning av varför intressenten är betydelsefull för Svedab Väsentliga frågor som har behandlats
Näringsdepartementet/regering Regeringen har riksdagens uppdrag att aktivt förvalta statens tillgångar. Regeringen tillsätter Svedabs styrelse liksom styrelsens ordförande, fastställer ekonomiska mål samt sätter ramar för hur verksamheten tillåts påverka miljön. Nätverksträffar med Näringsdepartementet med avseende på hållbart företagande. Samtal rörande flyktingfrågan.
Riksgälden Svedab lånar uteslutande hos Riksgälden. I egenskap av finansiär övervakar Riksgälden Svedabs finansiella utveckling. Svedabs system för riskstyrning och samarbetet med Trafikverket med avseende på långsiktigt underhåll av Svedabs anläggning. Hur Svedab samarbetar med intressenter i värdekedjan i fråga om hållbart företagande.
Leverantörer Trafikverket är Svedabs viktigaste leverantör. Planering av åtgärder under 2016 samt långsiktig underhållsplan. Arbetsmiljöarbete. Planfrågor.
Länsstyrelsen Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet i frågor som rör Svedabs anläggningar för grundvatten och kontrollerar att Svedab uppfyller de villkor och tillstånd som finns i bolagets miljödomar. Svedab sammanställer årligen en rapport till länsstyrelsen. Samråd hålls vid behov av förändringar eller vid ändrade förutsättningar. Länsstyrelsen beslutar även om miljötillståndet för persontrafik på Kontinentalbanan. Möjligheter till persontågstrafik på Kontinentalabanan.
Skånska kommuner De kringliggande kommunerna har ett allmänt behov av en väl fungerande infrastruktur i regionen och därmed av Svedabs anläggningar. Malmö kommun är den största enskilda markägaren kring Svedabs anläggningar och vill använda dessa för lokala järnvägs- och vägtransporter. Motorvägen har tre trafikplatser med anslutning till Malmö stads kommu­nala gatunät. Helsingborgs, Trelleborgs och Ystads kommuner har alla färjeförbindelser och påverkas därför av konkurrensen från Öresundsförbindelsen. Fortsatt exploatering av området kring Yttre ringvägen. Överlåtelse av mark till Malmö stad.
Grannar och fastighetsägare Svedabs fastighet Malmö Ringvägen 1:1 gränsar till ett stort antal fastigheter, såväl privata som kommersiella. Då Svedabs verksamhet klassas som miljöfarlig, får särskild hänsyn tas till allmänna och enskilda intressen. Samtal med bostadsbolag om att bygga bostäder kring Yttre ringvägen.
Övriga intressenter Svedab strävar efter en öppen dialog med allmänheten, massmedier och miljöorganisationer vad gäller frågor om hur anläggningarna påverkar den omkringliggande miljön. Vid samråd kan allmänheten uttrycka åsikter och önskemål om Svedabs planer. Samtal med miljöförvaltningen angående undersökning av innehållet i och kvaliteteten på vatten och sediment i Svedabs fördröjningsmagasin.