Resultaträkning

MSEK jan – sep
2018
jan – sep
2017
jan – dec
2017
Nettoomsättning 7 6 10
Övriga rörelseintäkter 1 1 1
8 7 11
Rörelsens kostnader inkl avskrivningar -63 -55 -74
Rörelseresultat -54 -48 -63
Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet 397 559 711
Resultat från övriga finansiella poster -32 -34 -45
Resultat efter finansiella poster 311 477 603
Skatt på periodens resultat -69 -105 -133
Periodens resultat 242 372 470