Balansräkning

MSEK 30 sep 2018 30 sep 2017 31 dec 2017
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Svenska landanslutningar 2 084 2 134 2 122
Finansiella anläggningstillgångar
Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet 1 859 1 901 2 108
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 916 2 774 2 756
3 775 4 675 4 864
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl kassa och bank 10 8 13
Kassa och bank 70 16 48
80 24 61
Summa tillgångar 5 939 6 833 7 047
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 8 8 8
Reservfond 2 2 2
Summa bundet eget kapital 10 10 10
Balanserat resultat 670 843 898
Periodens resultat 242 372 470
Summa fritt eget kapital 912 1 215 1 368
Summa eget kapital 922 1 225 1 378
Långfristiga skulder
Skuld till Riksgälden 4 285 5 257 5 122
Kortfristiga skulder
Skuld till Riksgälden 685 305 490
Övriga kortfristiga skulder 47 46 57
732 351 547
Summa eget kapital och skulder 5 939 6 833 7 047