Kassaflödesanalys

MSEK jan – sep
2018
jan – sep
2017
jan – dec
2017
Från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital -17 -11 -14
Förändringar i rörelsekapital 8 3 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 -8 -14
Från investeringsverksamheten 1 0 -1
Från finansieringsverksamheten 30 -6 33
Periodens kassaflöde 22 -14 18
Likvida medel vid årets början 48 30 30
Likvida medel vid periodens slut 70 16 48