Övriga upplysningar

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen, 9 kap. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som presenterades i årsredovisningen 2017 med undantag för uppställningen av resultaträkning. Nettoomsättning har delats upp i Nettoomsättning respektive Övriga rörelseintäkter. Jämförelsetalen har justerats på motsvarande sätt. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

Definitioner nyckeltal

Genomsnittlig finansieringskostnad beräknad till upplupet anskaffningsvärde: summan av periodens ränteintäkter minus räntekostnader, i förhållande till genomsnittlig räntebärande nettoskuld värderad till upplupet anskaffningsvärde.

Genomsnittlig finansieringskostnad beräknad till verkligt värde: summan av periodens ränteintäkter minus ränte­kostnader plus värdeförändringar, i förhållande till genomsnittlig räntebärande nettoskuld värderad till verkligt värde.

Risker och riskhantering

Affärsrisker

Svedabs intäkter är små i förhållande till kostnaderna. Svedabs förmåga att amortera sina skulder är beroende av konsortiets framtida avkastning. Vid långsiktiga räntabilitetsberäkningar och beräkningar av återvinningsvärde, bildar de båda företagen en gemensam kassaflödesgenererande enhet. Svedabs verksamhet är således beroende av faktorer som trafik­volymer, prisstrategier, utvecklingen av de båda bolagens driftskostnader och realränta. En situation där stigande realränta kombineras med en låg tillväxttakt i ekonomin under en längre period, skulle kunna utgöra en väsentlig risk.

Finansiell riskhantering och exponering

Svedab är beroende av hur både det egna och konsortiets system för finansiell riskhantering fungerar. Svedab ska enligt ett regeringsbeslut endast låna i Riksgälden och lånar häri­­genom till förmånliga villkor. Konsortiets upplåning garanteras solidariskt av den svenska och den danska staten (Riksgälden i Sverige och Finansministeriet i Danmark). Det betyder att konsortiet garanteras lånevillkor snarlika de båda staternas. Systemen för finansiell riskhantering omfattar följande risker:

Valutarisker

Svedabs funktionella valuta är SEK och konsortiets DKK. Svedab lånar enbart i SEK. Valutarisken i omräkningsfaktorn som uppkommer när konsortiets resultatandel räknas om till SEK, valutasäkras inte. Konsortiets valutaexponering är begränsad till SEK och EUR.

Ränterisker

Ramarna för ränteriskexponeringen är fastställd i Svedabs respektive konsortiets finanspolicy och anger hur portföljerna ska fördelas med hänsyn till fast, rörlig och real ränta. Räntebindningstider justeras i konsortiet med hjälp av räntederivatinstrument. Svedab handlar inte med derivat.

Kreditrisker

Kreditrisker till följd av att en motpart inte uppfyller sin del av en förpliktelse, bedöms vara begränsade i både Svedab och konsortiet. Svedabs motpart avseende finansiella fordringar är svenska staten. Motpartsrisken i konsortiet styrs av ett limitsystem som innebär att kreditprövning sker hos oberoende och kända kreditvärderingsinstitut. För att minska kreditrisken upprättas CSA-avtal (Credit Support Annex), det vill säga att en motpart kan krävas på säkerhet i form av kontanter eller obligationer. Konsortiet kan exempelvis ingå avtal avseende swappar och liknande instrument endast under förutsättningen att det finns ett CSA-avtal. Genom sin kreditvärdighet kan konsortiet träffa fördelaktiga avtal.

Likviditetsrisker

Risken för förluster till följd av likviditetsproblem är begränsad. Svedab får obegränsat låna till amorteringar och räntebetalningar. Till driftskostnader får bolaget enligt budgetpropositionen 2009/10:1 låna upp till 3,4 miljarder (prisnivå 2009). Utrymmet har ännu inte utnyttjats fullt ut. Likviditetsrisken i konsortiet begränsas av att verksamheten solidariskt garanteras av den svenska och den danska staten.

Övriga rörelseintäkter

Svedabs vd är också vd för Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB). Tjänsterna är fördelade med 50 procent i vartdera bolaget. Huvudanställningen är förlagd till Svedab, som vidarefakturerar AIAB hälften av sammanlagda löne- och lönebikostnader.

Skatt

Svedabs effektiva skattesats uppgår till 22 procent. Riksdagens beslut om sänkt bolagsskatt bedöms få en begränsad effekt på Svedabs resultat för 2018.

Investeringar och avyttringar av materiella anläggningstillgångar

Några investeringar i materiella anläggningstillgångar eller avyttringar har i likhet med motsvarande period föregående år inte gjorts.

 

Andelar i öresundsbrokonsortiet

MSEK

Kapitalandel

30 sep 2018 30 sep 2017 31 dec 2017
Redovisat värde vid året början 2 108 1 344 1 344
Periodens andel i konsortiets resultat 397 559 711
Ägaruttag -739 0 0
Periodens omräkningsdifferens 93 -2 53
Redovisat värde vid periodens slut 1 859 1 901 2 108
Ägd andel, % 50 50 50

Övriga upplysningar

Resultaträkning (enligt IFRS, MDKK)

jan – sep
2018
jan – sep
2017
jan – dec
2017
Intäkter 1 531 1 510 1 928
Rörelsekostnader -394 -398 -539
Rörelseresultat 1 137 1 112 1 389
Finansiella kostnader, netto -180 -258 -319
Värdeförändringar 247 425 398
Periodens resultat 1 204 1 279 1 468

Balansräkning (enligt IFRS, MDKK)

30 sep 2018 30 sep 2017 31 dec 2017
Öresundsbron samt övriga materiella
anläggningstillgångar
15 119 15 322 15 277
Finansiell nettoskuld -13 520 -14 062 -13 815
Rörelsekapital 54 69 57
Summa eget kapital 1 653 1 329 1 519
Avstämning av eget kapital enligt IFRS respektive K3:
Omräkning till säkringsredovisning 1 041 1 267 1 667
Summa eget kapital K3 2 694 2 596 3 186

Nyckeltal

jan – sep
2018
jan – sep
2017
jan – dec
2017
Omsättningstillväxt, % 1 4 3
Genomsnittlig finansieringskostnad:
beräknad till marknadsvärde, % -0,1 -0,6 -0,5
beräknad till upplupet anskaffningsvärde, % 2,0 2,7 2,5
Räntebärande nettoskuld:
värderad till marknadsvärde, MDKK 13 549 14 016 13 810
värderad till upplupet anskaffningsvärde, MDKK
12 509 12 389 12 144
Antal anställda 151 158 157
Antal vägfordon per dygn 21 225 21 276 20 631

Ägaruttag

Frågan om ägarnas uttag regleras i det konsortialavtal som tecknats mellan ägarna. Enligt avtalet ska uttag ske när konsortiet redovisar fritt eget kapital, vilket inträffade 2017. Konsortiets stämma beslutade 2018-04-26, i enlighet med styrelsens förslag, att ägarna skulle göra ett uttag på totalt 1 070 MDKK. Svedab uppbar den 30 april ett likviditetstillskott på 739 MSEK.

Statsstöd

Under 2014 avvisade EU-kommissionen klagan om att Öresundsförbindelsens förmånliga lånevillkor är att betrakta som statsstöd. EU-kommissionens beslut anmäldes dock till EU-domstolen. Under 2018 har EU-domstolen hävt beslutet att avvisa klagan. Frågan är därmed återförvisad till EU-kommissionen som nu måste pröva klagomålet. Skulle en ny utredning visa att lånevillkoren är att anse som otillåtna kan detta innebära ökade kostnader för Öresundsbron.

Övriga finansiella instrument

Svedabs balansräkning innehåller inga finansiella tillgångar eller skulder värderade till verkligt värde, vare sig på grund av att de innehas för handel, är till för att säljas eller för att bolaget frivilligt valt att redovisa till verkligt värde.

Upplysningar om finansiella tillgångar och skulder vars värde avviker från det redovisade värdet:

Skulder till Riksgälden

MSEK 30 sep 2018 30 sep 2017 31 dec 2017
Redovisat värde 5 002 5 601 5 659
Verkligt värde 5 262 5 864 5 953

Upptagning/amortering av lån

Svedabs upplåning respektive återbetalning av lån framgår av nedanstående tabell.

Nyupptagna lån

MSEK Valuta Nominell ränta % Fast/rörlig Löptid Nominellt belopp
Riksgälden SEK −0,5 Avista 310
Summa 310

Återbetalda lån

MSEK Valuta Nominell ränta % Fast/rörlig Löptid Nominellt belopp
Riksgälden SEK −0,5 Avista 650
Riksgälden SEK 4,1 Fast 10 år 305
Summa 955

Nyckeltal

PROCENT (%) jan – sep
2018
jan – sep
2017
jan – dec
2017
Genomsnittlig finansieringskostnad 1,4 1,5 1,5

Kassaflödesanalys

I kassaflödesanalysen definieras likvida medel som kassa och bank och placeringar med en löptid på tre månader eller mindre.

Eventualförpliktelser

MSEK 30 sep 2018 30 sep 2017 31 dec 2017
Värdet av samtliga skulder i Öresunds­brokonsortiet, för vilka Svedab tillsammans med A/S Øresund har ett solidartiskt ansvar
23 168 20 871 20 363

Transaktioner med närstående

Svedab säljer administrativa tjänster till Arlandabanan Infrastructure AB. Bolaget upplåter Kontinentalbanan och Öresundsbanan till Trafikverket mot ersättning och upphandlar tjänster från detsamma för drift och underhåll av landanslutningarna. Svedab betalar ingen garantiprovision för bolagets upplåning i Riksgälden. De statliga verken och de statligt ägda bolagen svarar tillsammans för en väsentlig del av Svedabs resultat.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Malmö den 31 oktober 2018

 

Ulf Lundin

Verkställande direktör