Rapport över förändringar i eget kapital

MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade
vinstmedel inkl
periodens resultat
Summa
eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2017 8 2 845 855
Omräkningsdifferens -2 -2
Periodens resultat 372 372
Utgående balans per 30 september 2017 8 2 1 215 1 225
Ingående balans per 1 januari 2018 8 2 1 368 1 378
Utdelning -793 -793
Omräkningsdifferens 95 95
Periodens resultat 242 242
Utgående balans per 30 september 2018 8 2 912 922

Aktiekapitalet består av 8 000 aktier med kvotvärde 1 000 kr. Alla aktier har samma röstvärde.