svedab_logo-white

Delårsrapport jan – sep 2018

Q3

Nettoomsättning

7 (6) MSEK

Rörelseresultat

-54 (-48) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

397 (559) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-32 (-34) MSEK

Periodens resultat

242 (372) MSEK

Resultat per aktie

30 309 (46 512) SEK

Trafiksäkerhet i barnens närmiljö

När nya områden i och runt Malmö exploateras och byggs ut kommer vissa fastigheter allt närmare Svedabs motorväg och järnväg. Det i sin tur innebär att väg- och järnvägsområdet blir närmiljö för barn i området. För att öka säkerheten för barnen finns en rad åtgärder som en väghållare eller förvaltare av järnväg kan vidta: sänkta hastigheter, avspärrningar, planfria korsningar, signalreglerade korsningar, separerade gång- och cykelvägar, gatubelysning, m.m.

På våra anläggningar är bara vissa av dessa åtgärder relevanta. När nya stadsdelar växer fram är det också viktigt hur grannfastigheterna planeras och utformas. Genom att förlägga lekparker och ytor som stimulerar till lek på ett sådant sätt att de inte lockar till vägens eller järnvägens område kan närmiljön för barnen skapas på ett trafiksäkert och positivt sätt.

TECKNINGARNA OCH BARNEN:
Hur ser framtidens öresundsbro ut?

2018 är ett år med barnen i fokus. Teckningarna som pryder den här rapporten är gjorda av klass 3C på Fridhemsskolan i Malmö. Vi bad dem att fritt skildra resande över framtidens Öresundsbro. Stort tack till alla som bidrog.

TECKNING: Nora Barnekow

”Min framtida bro är ett tåg som åker i en glasbur typ i havet så att man kan titta i vattnet. Och tåget är också ett undervattenshotell som jag kallar det. Hotellet är liksom rum till om man vill slappa på sängen istället för att sitta vid bord. Alltså tåget är hotellet.”

Perioden i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen blev 1 MSEK bättre jämfört med motsvarande period föregående år, 7 (6) MSEK. Intäkterna avser i huvudsak banavgifter, som Trafikverket erlägger för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet blev 6 MSEK lägre än motsvarande period föregående år, –54 (–48) MSEK. Skillnaden förklaras av projekteringskostnader för nya bullerskärmar längs med delar av Kontinentalbanans sträckning genom Malmö. Normalt förekommer inga stora variationer i rörelseresultatet mellan åren.

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Resultatandelen i konsortiet blev lägre jämfört med motsvarande period föregående år, 397 (559) MSEK. Konsortiets intäkter och rörelseresultat ökade. Finansnettot försämrades, vilket i huvudsak förklaras av en realiserad negativ effekt på indexrelaterade instrument. Indexrelaterade instrument med kortare löptid har förtidsinlösts och ersatts med icke indexrelaterade instrument med längre löptid, som ett led i att anpassa skuldportföljen till konsortiets utdelningspolicy och längre återbetalningstid för lånen. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,37 (1,29).

Finansiella intäkter och kostnader

Räntenettot blev 2 MSEK bättre, -32 (-34) MSEK. Ränteintäkterna minskade med 8 MSEK som ett resultat av att bolaget delade ut en del av sin reversfordran, som löper med ränta, tidigare under året. Räntekostnaderna blev 10 MSEK lägre, vilket främst förklaras av bolaget amorterade ett lån på 305 MSEK i början av året.

Periodens resultat

Periodens resultat, 242 (372) MSEK, blev sämre jämfört med motsvarande period 2017 på grund av de realiserade förlusterna i finansiella instrument i konsortiet.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).