Resultaträkning

MSEK jan – jun
2019
jan – jun
2018
jan – dec
2018
Nettoomsättning 5 4 11
Övriga rörelseintäkter 1 1 1
6 5 12
Rörelsens kostnader inkl avskrivningar -37 -44 -82
Rörelseresultat -31 -39 -70
Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet 420 113 559
Resultat från övriga finansiella poster -17 -20 -42
Resultat efter finansiella poster 372 54 447
Skatt på periodens resultat -81 -12 -100
Periodens resultat 291 42 347