Rapport över förändringar i eget kapital

MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade
vinstmedel inkl
årets resultat
Summa
eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2018 8 2 1 368 1 378
Ändrad redovisningsprincip netto efter skatt -22 -22
Justerad ingående balans per 1 januari 2018 8 2 1 346 1 356
Utdelning -793 -793
Omräkningsdifferens 115 115
Periodens resultat 42 42
Utgående balans per 30 juni 2018 8 2 710 720
Ingående balans per 1 januari 2019 8 2 986 996
Utdelning -325 -325
Omräkningsdifferens 58 58
Periodens resultat 291 291
Utgående balans per 30 juni 2019 8 2 1 010 1 020

Aktiekapitalet består av 8 000 aktier med kvotvärde 1 000 kr. Alla aktier har samma röstvärde.