svedab_logo-white

Öresundsbron

Delårsrapport jan – jun 2019

Q2

Nettoomsättning

5 (4) MSEK

Rörelseresultat

-31 (-39) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

420 (113) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-17 (-20) MSEK

PERIODENs resultat

291 (42) MSEK

Resultat per aktie

36 406 (5 212) SEK

By the way

Ett grönt projekt vid sidan av motorväg och järnväg

Svedabs anläggning består utöver en motorväg med av- och påfarter och en dubbelspårig järnväg, också av sidoområden som bäddar in anläggningen i grönska. Där finns också flera dammar som samlar upp dagvatten från motorvägen. Sidoområdena planerades av Svedab i samråd med landskapsarkitekter och biologisk och miljöteknisk expertis för att skapa olika karaktärer, med olika funktioner på olika ställen utefter motorvägen.

På vissa ställen anlades blomsterängar, på andra ställen en buskvegetation, ibland i form av häckar. Det planterades också unga träd som på sikt skulle utvecklas till små skogspartier längs vägen. Området vid brofästet, Lernacken, som länge varit en otillgänglig utkant av Malmö, planerades för att bli en välkomnande port.

Genom planteringarna längs motorvägen har Svedab inte bara bidragit till en smidig och effektiv förbindelse över Öresund, utan också till ett parklandskap i Malmös södra del som erbjuder en biologisk mångfald och minskade störningar från trafiken på vår anläggning.

Perioden i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen blev 1 MSEK bättre jämfört med första halvåret 2018, 5 (4) MSEK. Nettoomsättningen avser i huvudsak banavgifter, som Trafikverket erlägger för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet blev 8 MSEK bättre, –31 (–39) MSEK. Skillnaden förklaras av lägre kostnader första halvåret 2019 jämfört med motsvarande period 2018, som då belastades med kostnader för projekteringsarbeten avseende nya bullerskärmar längs delar av Kontinentalbanans sträckning genom Malmö.

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Resultatandelen i Öresundsbrokonsortiet blev väsentligt bättre, 420 (113) MSEK, jämfört med motsvarande period föregående år, som då belastades av finansiella transaktioner i syfte att anpassa skuldportföljen till den förlängda återbetalningstiden för lånen och som fick negativ påverkan på resultatet. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,41 (1,36).

Finansiella intäkter och kostnader

Räntenettot förbättrades, -17 (-20) MSEK. Ränteintäkterna blev 7 MSEK lägre som ett resultat av att bolaget har börjat dela ut vinstmedel i form av återlämnande av reversfordringar avseende aktieägartillskott som löper med ränta. Räntekostnaderna blev 10 MSEK lägre, vilket förklaras av det fortsatt låga ränteläget och att Svedab har amorterat av lån i Riksgälden.

Periodens resultat

Nettoresultatet stärktes kraftigt, 291 (42) MSEK, som en direkt följd av Öresundsbrokonsortiets resultatutveckling.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).