Kassaflödesanalys

MSEK jan – jun
2019
jan – jun
2018
jan – dec
2018
Från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -6 -14 -20
Förändringar i rörelsekapital 6 11 -2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 0 -3 -22
Från investeringsverksamheten 0 1 0
Från finansieringsverksamheten 45 58 17
Periodens kassaflöde 45 56 -5
Likvida medel vid årets början 43 48 48
Likvida medel vid PERIODENs slut 88 104 43