Övriga upplysningar

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen, 9 kap. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som presenterades i årsredovisningen 2018.

Justering av utgående balans den 30 juni 2018: Redovisningsmässig effekt av anpassning till IFRS 15 per 2018-12-31 i Öresundsbrokonsortiet redovisades mot ingående balanserade vinstmedel i eget kapital samt resultatandel i Öresundsbrokonsortiet och uppskjuten skattefordran, varför omräkning har skett.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Definitioner nyckeltal

Genomsnittlig finansieringskostnad beräknad till upplupet anskaffningsvärde: summan av periodens ränteintäkter minus räntekostnader, i förhållande till genomsnittlig räntebärande nettoskuld värderad till upplupet anskaffningsvärde.

Genomsnittlig finansieringskostnad beräknad till verkligt värde: summan av periodens ränteintäkter minus ränte­kostnader plus värdeförändringar, i förhållande till genomsnittlig räntebärande nettoskuld värderad till verkligt värde.

Risker och riskhantering

Affärsrisker

Svedabs intäkter är små i förhållande till kostnaderna. Svedabs förmåga att amortera sina skulder är beroende av Öresundsbrokonsortiets framtida avkastning. Vid långsiktiga räntabilitetsberäkningar och beräkningar av återvinningsvärde, bildar de båda företagen en gemensam kassaflödesgenererande enhet. Svedabs verksamhet är således beroende av faktorer som trafik­volymer, prisstrategier samt utveckling av driftskostnader och realränta. En situation där stigande realränta kombineras med en låg tillväxttakt i ekonomin under en längre period, skulle kunna utgöra en väsentlig risk.

Finansiell riskhantering och exponering

Svedab är beroende av hur bolagets system liksom Öresundsbrokonsortiets system för finansiell riskhantering fungerar. Svedab ska enligt ett regeringsbeslut endast låna i Riksgälden och lånar häri­­genom till förmånliga villkor. Öresundsbrokonsortiets upplåning garanteras solidariskt av den svenska och den danska staten (Riksgälden i Sverige och Finansministeriet i Danmark). Det betyder att Öresundsbrokonsortiet garanteras lånevillkor snarlika de båda staternas. Systemen för finansiell riskhantering omfattar följande risker:

Valutarisker

Svedabs funktionella valuta är SEK och Öresundsbrokonsortiets DKK. Svedab lånar enbart i SEK. Valutarisken i omräkningsfaktorn som uppkommer när Öresundsbrokonsortiets resultatandel räknas om till SEK, valutasäkras inte. Öresundsbrokonsortiets valutaexponering är begränsad till SEK och EUR.

Ränterisker

Ramarna för ränteriskexponeringen är fastställd i Svedabs respektive Öresundsbrokonsortiets finanspolicy och anger hur portföljerna ska fördelas med hänsyn till fast, rörlig och real ränta. Räntebindningstider justeras i Öresundsbrokonsortiet med hjälp av räntederivatinstrument. Svedab handlar inte med derivat.

Kreditrisker

Kreditrisker till följd av att en motpart inte uppfyller sin del av en förpliktelse, bedöms vara begränsade i både Svedab och Öresundsbrokonsortiet. Svedabs motpart avseende finansiella fordringar är svenska staten. Motpartsrisken i Öresundsbrokonsortiet styrs av ett limitsystem som innebär att kreditprövning sker hos oberoende och kända kreditvärderingsinstitut. För att minska kreditrisken upprättas CSA-avtal (Credit Support Annex), det vill säga att en motpart kan krävas på säkerhet i form av kontanter eller obligationer. Öresundsbrokonsortiet kan exempelvis ingå avtal avseende swappar och liknande instrument endast under förutsättning att det finns ett CSA-avtal. Genom sin kreditvärdighet kan Öresundsbrokonsortiet träffa fördelaktiga avtal.

Likviditetsrisker

Risken för förluster till följd av likviditetsproblem är begränsad. Svedab får obegränsat låna till amorteringar och räntebetalningar. Till driftskostnader får bolaget enligt budgetpropositionen 2009/10:1 låna upp till 3,4 miljarder (prisnivå 2009). Utrymmet har ännu inte utnyttjats fullt ut. Likviditetsrisken i Öresundsbrokonsortiet begränsas av att verksamheten solidariskt garanteras av den svenska och den danska staten.

Övriga rörelseintäkter

Svedabs vd är också vd för Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB). Tjänsterna är fördelade med 50 procent i vartdera bolaget. Huvudanställningen är förlagd till Svedab, som vidarefakturerar AIAB hälften av totala löne- och lönebikostnader.

Skatt

Svedabs effektiva skattesats uppgår till 21,4 procent.

Uppskjuten skattefordran hänförlig till skattemässiga underskott är fullt utnyttjad och Svedab kommer från och med inkomståret 2019 att betala inkomstskatt.

Investeringar och avyttringar av materiella anläggningstillgångar

Några investeringar i materiella anläggningstillgångar har i likhet med motsvarande period föregående år har inte gjorts.

Andelar i Öresundsbrokonsortiet

MSEK

Kapitalandel

jan – jun
2019
jan – jun
2018
jan – dec
2018
Redovisat värde vid året början 1 984 2 108 2 108
Effekt av ändrad redovisningsprincip -28 -28
Periodens andel i Öresundsbrokonsortiets resultat 420 112 559
Ägaruttag 0 -739 -739
Periodens omräkningsdifferens 57 114 84
Redovisat värde vid periodens slut 2 461 1 567 1 984
Ägd andel, % 50 50 50

Övriga upplysningar

Resultaträkning (enligt IFRS, MDKK)

jan – jun
2019
jan – jun
2018
jan – dec
2018
Intäkter 939 915 1 956
Rörelsekostnader -274 -263 -543
Rörelseresultat 665 652 1 413
Finansiella kostnader, netto -101 -116 -209
Värdeförändringar -415 124 178
Periodens resultat 149 660 1 382

Balansräkning (enligt IFRS, MDKK)

30 jun 2019 30 jun 2018 31 dec 2018
Öresundsbron samt övriga materiella
anläggningstillgångar
14 953 15 164 15 068
Finansiell nettoskuld -13 042 -14 096 -13 298
Rörelsekapital 24 41 17
Summa eget kapital 1 935 1 109 1 787
Avstämning av eget kapital enligt IFRS respektive K3:
Omräkning till säkringsredovisning 1 545 1 173 1 097
Summa eget kapital K3 3 480 2 282 2 884

Nyckeltal

jan – jun
2019
jan – jun
2018
jan – dec
2018
Omsättningstillväxt, % 3 1 2
Genomsnittlig finansieringskostnad:
beräknad till marknadsvärde, % 4,7 0,8 0,2
beräknad till upplupet anskaffningsvärde, % 1,7 1,9 1,7
Räntebärande nettoskuld:
värderad till marknadsvärde, MDKK 13 051 14 094 13 362
värderad till upplupet anskaffningsvärde, MDKK
11 507 12 921 12 264
Antal anställda 144 152 150
Antal vägfordon per dygn 19 484 19 735 20 554

Ägaruttag

Frågan om ägarnas uttag regleras i det konsortialavtal som tecknats mellan ägarna. Enligt avtalet ska uttag ske när Öresundsbrokonsortiet redovisar fritt eget kapital, vilket inträffade 2017. På Öresundsbrokonsortiets stämma 2018 beslutades att ägarna skulle göra ett uttag på totalt 1 070 MDKK. För Svedab innebar det ett likviditetstillskott på 739 MSEK.

Statsstöd

EU-kommissionen avvisade 2014 en inkommen klagan om att Öresundsförbindelsens förmånliga villkor ska betraktas som otillåtna statsstöd. EU-kommissionens beslut anmäldes till EU-domstolen som 2018 hävde beslutet att avvisa klagan. EU-domstolen återförvisade frågan till EU-kommissionen med krav på att en djupare analys görs. Beslutet behandlar inte frågan om statsstödet är att anse som otillåtet eller inte. Skulle en ny utredning visa att garantivillkoren är att anse som otillåtna, kan detta innebära att Öresundsbron belastas med ökade kostnader.

Övriga finansiella instrument

Svedabs balansräkning innehåller inga finansiella tillgångar eller skulder värderade till verkligt värde, vare sig på grund av att de innehas för handel, är till för att säljas eller för att bolaget frivilligt valt att redovisa till verkligt värde.

Upplysningar om finansiella tillgångar och skulder vars värde avviker från det redovisade värdet:

Skulder till Riksgälden

MSEK 30 jun 2019 30 jun 2018 31 dec 2018
Redovisat värde 5 078 5 013 5 008
Verkligt värde 5 462 5 311 5 288

Upptagning/amortering av lån

Svedabs upplåning respektive återbetalning av lån framgår av nedanstående tabell.

Nyupptagna lån

MSEK Valuta Nominell ränta % Fast/rörlig Löptid Nominellt belopp
Riksgälden SEK −0,25 Avista 570
Summa 570

Återbetalda lån

MSEK Valuta Nominell ränta % Fast/rörlig Löptid Nominellt belopp
Riksgälden SEK 2,69 Fast 10 500
Summa 500

Nyckeltal

PROCENT (%) jan – jun
2019
jan – jun
2018
jan – dec
2018
Genomsnittlig finansieringskostnad 1,0 1,3 1,4

Kassaflödesanalys

I kassaflödesanalysen definieras likvida medel som kassa och bank och placeringar med en löptid på tre månader eller mindre.

Eventualförpliktelser

MSEK 30 jun 2019 30 jun 2018 31 dec 2018
Värdet av samtliga skulder i Öresunds­brokonsortiet, för vilka Svedab tillsammans med A/S Øresund har ett solidariskt ansvar 21 512 21 605 20 320

Transaktioner med närstående

Svedab säljer administrativa tjänster till Arlandabanan Infrastructure AB. Bolaget upplåter Kontinentalbanan och Öresundsbanan till Trafikverket mot ersättning och upphandlar tjänster från detsamma för drift och underhåll av landanslutningarna. Svedab betalar ingen garantiprovision för bolagets upplåning i Riksgälden. Statliga verk, myndigheter och statligt ägda bolag svarar tillsammans för en väsentlig del av Svedabs resultat.

Styrelsens intygande

Styrelsen och vd intygar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Malmö den 15 augusti 2019

Bo Lundgren
Ordförande
Kerstin Hessius Lars Erik Fredriksson
Malin Sundvall Ulf Lundin
Verkställande direktör