Balansräkning

MSEK 30 jun 2019 30 jun 2018 31 dec 2018
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Svenska landanslutningar 2 048 2 096 2 073
Finansiella anläggningstillgångar
Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet 2 461 1 567 1 984
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 516 1 973 1 898
3 977 3 540 3 882
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl kassa och bank 8 7 14
Kassa och bank 88 104 43
96 111 57
Summa tillgångar 6 121 5 747 6 012
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 8 8 8
Reservfond 2 2 2
Summa bundet eget kapital 10 10 10
Balanserat resultat 719 668 639
Periodens resultat 291 42 347
Summa fritt eget kapital 1 010 710 986
Summa eget kapital 1 020 720 996
Långfristiga skulder
Skuld till Riksgälden 4 813 4 285 4 471
Kortfristiga skulder
Skuld till Riksgälden 230 685 500
Övriga kortfristiga skulder 58 57 45
288 742 545
Summa eget kapital och skulder 6 121 5 747 6 012