Rapport över förändringar i eget kapital

MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade
vinstmedel inkl
periodens resultat
Summa
eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2017 8 2 845 855
Omräkningsdifferens -3 -3
Periodens resultat 79 79
Utgående balans per 31 mars 2017 8 2 921 931
Ingående balans per 1 januari 2018  8 2 1 368 1 378
Omräkningsdifferens  100  100
Periodens resultat  136  136
Utgående balans per 31 mars 2018  8  2  1 604  1 614

 

Aktiekapitalet består av 8 000 aktier med kvotvärde 1 000 kr. Alla aktier har samma röstvärde.