Övriga upplysningar

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och de principer som framgår av BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som presenterades i årsredovisningen 2017. Siffror inom parentes avser föregående år om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Definitioner nyckeltal

Genomsnittlig finansieringskostnad beräknad till upplupet anskaffningsvärde: summan av periodens ränteintäkter minus räntekostnader, i förhållande till genomsnittlig räntebärande nettoskuld värderad till upplupet anskaffningsvärde.

Genomsnittlig finansieringskostnad beräknad till verkligt värde: summan av periodens ränteintäkter minus ränte­kostnader plus värdeförändringar, i förhållande till genomsnittlig räntebärande nettoskuld värderad till verkligt värde.

Risker och riskhantering

Affärsrisker

Svedabs intäkter är små i förhållande till kostnaderna. Svedabs förmåga att amortera sina skulder är beroende av konsortiets framtida avkastning. Vid långsiktiga räntabilitetsberäkningar och beräkningar av återvinningsvärde, bildar de båda företagen en gemensam kassaflödesgenererande enhet. Svedabs verksamhet är således beroende av faktorer som trafik­volymer, prisstrategier, utvecklingen av de båda bolagens driftskostnader och realränta. En situation där stigande realränta kombineras med en låg tillväxttakt i ekonomin under en längre period, skulle kunna utgöra en väsentlig risk.

Finansiell riskhantering och exponering

Svedab är beroende av hur både det egna och konsortiets system för finansiell riskhantering fungerar. Svedab ska enligt ett regeringsbeslut endast låna i Riksgälden och lånar häri­­genom till förmånliga villkor. Konsortiets upplåning garanteras solidariskt av den svenska och den danska staten (Riksgälden i Sverige och Finansministeriet i Danmark). Det betyder att konsortiet garanteras lånevillkor snarlika de båda staternas. Systemen för finansiell riskhantering omfattar följande risker:

Valutarisker

Svedabs funktionella valuta är SEK och konsortiets DKK. Svedab lånar enbart i SEK. Valutarisken i omräkningsfaktorn som uppkommer när konsortiets resultatandel räknas om till SEK, valutasäkras inte. Konsortiets valutaexponering är begränsad till SEK och EUR.

Ränterisker

Ramarna för ränteriskexponeringen är fastställd i Svedabs respektive konsortiets finanspolicy och anger hur portföljerna ska fördelas med hänsyn till fast, rörlig och real ränta. Räntebindningstider justeras i konsortiet med hjälp av räntederivatinstrument. Svedab handlar inte med derivat.

Kreditrisker

Kreditrisker till följd av att en motpart inte uppfyller sin del av en förpliktelse, bedöms vara begränsade i både Svedab och konsortiet. Svedabs motpart avseende finansiella fordringar är svenska staten. Motpartsrisken i konsortiet styrs av ett limitsystem som innebär att kreditprövning sker hos oberoende och kända kreditvärderingsinstitut. För att minska kreditrisken upprättas CSA-avtal (Credit Support Annex), det vill säga att en motpart kan krävas på säkerhet i form av kontanter eller obligationer. Konsortiet kan exempelvis ingå avtal avseende swapar och liknande instrument endast under förutsättningen att det finns ett CSA-avtal. Genom sin kreditvärdighet kan konsortiet träffa fördelaktiga avtal.

Likviditetsrisker

Risken för förluster till följd av likviditetsproblem är begränsad. Svedab får obegränsat låna till amorteringar och räntebetalningar. Till driftskostnader får bolaget enligt budgetpropositionen 2009/10:1 låna upp till 3,4 miljarder (prisnivå 2009). Utrymmet bedöms räcka fram till tidpunkten då ägarna gör uttag, se Andelar i Öresundsbrokonsortiet. Likviditetsrisken i konsortiet begränsas av att verksamheten solidariskt garanteras av den svenska och den danska staten.

Skatt

Svedabs effektiva skattesats uppgår till 22 procent.

Investeringar och avyttringar av materiella anläggningstillgångar

Några investeringar i materiella anläggningstillgångar eller avyttringar har i likhet med motsvarande period föregående år inte gjorts.

Andelar i öresundsbrokonsortiet

MSEK

Kapitalandel

jan – mar
2018
jan – mar
2017
jan – dec
2017
Redovisat värde vid året början  2 108 1 344  1 344
Periodens andel i konsortiets resultat  199 130  711
Periodens omräkningsdifferens  99 −4  53
Redovisat värde vid periodens slut  2 406 1 470  2 108
Ägd andel, %  50 50  50

Övriga upplysningar

Resultaträkning (enligt IFRS, MDKK)

jan – mar
2018
jan – mar
2017
jan – dec
2017
Intäkter  408 398  1 928
Rörelsekostnader  -127 -127  -539
Rörelseresultat  281 271  1 389
Finansiella kostnader, netto  -22 -61  -319
Värdeförändringar  189 174  398
Periodens resultat  448 384  1 468

Balansräkning (enligt IFRS, MDKK)

31 mar 2018 31 mar 2017 31 dec 2017
Öresundsbron samt övriga materiella
anläggningstillgångar
 15 219 15 413  15 277
Finansiell nettoskuld  -13 313 -15 001  -13 815
Rörelsekapital  61 23  57
Summa eget kapital  1 967 435  1 519
Avstämning av eget kapital enligt IFRS respektive K3:
     
Omräkning till säkringsredovisning  1 517 1 856  1 667
Summa eget kapital K3  3 484 2 291  3 186

Nyckeltal

jan – mar
2018
jan – mar
2017
jan – dec
2017
Omsättningstillväxt, %  2 2  3
Genomsnittlig finansieringskostnad:
beräknad till marknadsvärde, %  -0,7 0,5  -0,5
beräknad till upplupet anskaffningsvärde, %  0,8 1,9  2,5
Räntebärande nettoskuld:
värderad till marknadsvärde, MDKK  13 267 14 934  13 810
värderad till upplupet anskaffningsvärde, MDKK
 11 749 13 078  12 144
Antal anställda  153 160  157
Antal vägfordon per dygn  17 485 17 510  20 631

Ägaruttag

Frågan om ägarnas uttag från konsortiet regleras i det konsortialavtal som tecknats mellan ägarna. Enligt avtalet ska uttag ske när konsortiet redovisar fritt eget kapital, vilket inträffade 2017. Konsortiets stämma beslutade 2018-04-26, i enlighet med styrelsens föreslag, att ägarna gör ett uttag på totalt 1 070 MDKK. Svedab kommer att uppbära ett likviditetstillskott på 739 MSEK.

Övriga finansiella instrument

Svedabs balansräkning innehåller inga finansiella tillgångar eller skulder värderade till verkligt värde, vare sig på grund av att de innehas för handel, är till för att säljas eller för att bolaget frivilligt valt att redovisa till verkligt värde.

Upplysningar om finansiella tillgångar och skulder vars värde avviker från det redovisade värdet:

Skulder till Riksgälden

MSEK 31 mar 2018 31 mar 2017 31 dec 2017
Redovisat värde  5 648 5 560  5 659
Verkligt värde  5 944 5 888  5 953

Upptagning/amortering av lån

Svedabs upplåning respektive återbetalning av lån framgår av nedanstående tabell.

Nyupptagna lån

MSEK Valuta Nominell ränta % Fast/rörlig Löptid Nominellt belopp
Riksgälden SEK −0,5 Avista 310
Summa         310

Återbetalda lån

MSEK Valuta Nominell ränta % Fast/rörlig Löptid Nominellt belopp
Riksgälden SEK 4,1 Fast 10 år 305
Summa         305

Nyckeltal

% jan – mar
2018
jan – mar
2017
jan – dec
2017
Genomsnittlig finansieringskostnad  1,3 1,6  1,5

Kassaflödesanalys

I kassaflödesanalysen definieras likvida medel som kassa och bank och placeringar med en löptid på tre månader eller mindre.

Eventualförpliktelser

MSEK 31 mar 2018 31 mar 2017 31 dec 2017
Värdet av samtliga skulder i Öresunds­brokonsortiet, för vilka Svedab tillsammans med A/S Øresund har ett solidartiskt ansvar
 20 910 21 644  20 363

Transaktioner med närstående

Svedab säljer administrativa tjänster till Arlandabanan Infrastructure AB. Bolaget upplåter Kontinentalbanan och Öresundsbanan till Trafikverket mot ersättning och upphandlar tjänster från detsamma för drift och underhåll av landanslutningarna. Svedab betalar ingen garantiprovision för bolagets upplåning i Riksgälden. De statliga verken och de statligt ägda bolagen svarar tillsammans för en väsentlig del av Svedabs resultat.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Malmö den 30 april 2018

 

Ulf Lundin

Verkställande direktör