Resultaträkning

MSEK jan – mar
2018
jan – mar
2017
jan – dec
2017
Nettoomsättning 3 2 11
Rörelsens kostnader inkl avskrivningar -18 -19 -74
Rörelseresultat -15 -17 -63
Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet 199 130 711
Resultat från övriga finansiella poster -10 -12 -45
Resultat efter finansiella poster 174 101 603
Skatt på periodens resultat -38 -22 -133
Periodens resultat 136 79 470