Resultaträkning

MSEK jan – mar
2018
jan – mar
2017
jan – dec
2017
Nettoomsättning  3 2  11
Rörelsens kostnader inkl avskrivningar  -18 -19  -74
Rörelseresultat  -15 -17  -63
Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet  199 130  711
Resultat från övriga finansiella poster  -10 -12  -45
Resultat efter finansiella poster  174 101  603
Skatt på periodens resultat  -38 -22  -133
Periodens resultat  136 79  470