svedab_logo-white

Delårsrapport jan – mar 2018

Q1

Nettoomsättning

3 (2) MSEK

Rörelseresultat

-15 (-17) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

199 (130) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-10 (-12) MSEK

Periodens resultat

136 (79) MSEK

Resultat per aktie

16 998 (9 885) SEK

Förbindelser för en ny generation

Ett företags relation till barn är kanske inte självklar om man inte har barnen som direkt målgrupp. Både vuxna och barn som färdas på Svedabs motorväg eller är passagerare på de tåg som trafikerar Svedabs järnväg betraktar vi som våra kunder. Vårt säkerhetsarbete är dock vidare än så. Även de som vistas vid sidan om vår anläggning omfattas.

Under 2017 inledde Svedab ett särskilt arbete med att belysa tillgängligheten på och kring Svedabs trafikanläggningar ur ett barnsäkerhetsperspektiv. Stängsel och staket, gångvägar och grönytor inventerades och risker speciellt relaterade till barn kartlades. Under 2018 ska vi ge barn och unga en möjlighet att påverka och förbättra de områden kring järnvägen och motorvägen som de särskilt berörs av. Vi kommer fortsättningsvis att belysa säkerheten ur ett barnperspektiv i vårt projekteringsarbete liksom i de plansamråd vi deltar i.

TECKNINGARNA OCH BARNEN:
Hur ser framtidens öresundsbro ut?

2018 ska bli ett år med barnen i fokus. Teckningarna som pryder den här rapporten är gjorda av klass 2C på Fridhemsskolan i Malmö. Vi bad dem att fritt skildra resande över framtidens Öresundsförbindelse. Stort tack till alla som bidrog.

TECKNING: ISA SVENNINGsSON

”Jag ville att man skulle kunna färdas över bron på alla möjliga sätt för att det vore enklare om det fanns fler än ett sätt. Buss, tåg, linbana och flygande tefat är fem bra sätt att färdas på. Bron bärs upp av stora metallpelare och linbanan åker på en stor stark ståltråd. Fordonen är i olika färger för att dom ska sticka ut.”

Perioden i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen ökade från 2 till 3 MSEK. Intäkterna kommer i huvudsak från Trafikverket och systerbolaget Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB). Trafikverket betalar för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning. Tågtrafiken är inte så varierande från ett år till ett annat och intäkterna är normalt stabila. Svedabs vd är också vd för AIAB. Tjänsterna är fördelade med 50 procent i vartdera bolaget. Huvudanställningen är förlagd till Svedab som vidarefakturerar AIAB hälften av de sammanlagda löne- och lönebikostnaderna.

Rörelseresultat

Rörelseresultat blev 2 MSEK bättre, –15 (–17) MSEK. Normalt förekommer sällan stora variationer i rörelseresultatet mellan åren.

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Resultatandelen i konsortiet blev väsentligt bättre jämfört med motsvarande period föregående år, 199 (130) MSEK, en ökning med 69 MSEK. Både intäkter och rörelseresultat ökade men framför allt minskade räntekostnaderna vilket resulterade i en intäkt. Låg inflation under första kvartalet 2018 och den försvagade svenska kronan förklarar minskningen. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,34 (1,28).

Finansiella intäkter och kostnader

Räntenettot blev 2 MSEK bättre, -10 (-12) MSEK.

Periodens resultat

Periodens resultat, 136 (79) MSEK, stärktes som en direkt följd av resultatutvecklingen i konsortiet.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).