Kassaflödesanalys

MSEK jan – mar
2018
jan – mar
2017
jan – dec
2017
Från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital  -3 -4  -14
Förändringar i rörelsekapital  4 8  0
Kassaflöde från den löpande verksamheten
 1 4  -14
Från investeringsverksamheten  0 0  -1
Från finansieringsverksamheten  -29 -5  33
Periodens kassaflöde  -28 -1  18
Likvida medel vid årets början  48 30  30
Likvida medel vid periodens slut  20 29  48