Kassaflödesanalys

MSEK jan – mar
2018
jan – mar
2017
jan – dec
2017
Från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital -3 -4 -14
Förändringar i rörelsekapital 4 8 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten
1 4 -14
Från investeringsverksamheten 0 0 -1
Från finansieringsverksamheten -29 -5 33
Periodens kassaflöde -28 -1 18
Likvida medel vid årets början 48 30 30
Likvida medel vid periodens slut 20 29 48