Balansräkning

MSEK 31 mar 2018 31 mar 2017 31 dec 2017
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Svenska landanslutningar 2 110 2 158 2 122
Finansiella anläggningstillgångar
Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet 2 406 1 470 2 108
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 726 2 839 2 756
5 132 4 309 4 864
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl kassa och bank 7 3 13
Kassa och bank 20 29 48
27 32 61
Summa tillgångar 7 269 6 499 7 047
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 8 8 8
Reservfond 2 2 2
Summa bundet eget kapital 10 10 10
Balanserat resultat 1 468 842 898
Periodens resultat 136 79 470
Summa fritt eget kapital 1 604 921 1 368
Summa eget kapital 1 614 931 1 378
Långfristiga skulder
Skuld till Riksgälden 4 933 4 544 5 122
Kortfristiga skulder
Skuld till Riksgälden 685 980 490
Övriga kortfristiga skulder 37 44 57
722 1 024 547
Summa eget kapital och skulder 7 269 6 499 7 047