Balansräkning

MSEK 31 mar 2018 31 mar 2017 31 dec 2017
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar      
Svenska landanslutningar  2 110 2 158  2 122
Finansiella anläggningstillgångar      
Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet  2 406 1 470  2 108
Övriga finansiella anläggningstillgångar  2 726 2 839  2 756
 5 132 4 309  4 864
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl kassa och bank  7 3  13
Kassa och bank  20 29  48
 27 32  61
Summa tillgångar  7 269 6 499  7 047
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital
Aktiekapital  8 8  8
Reservfond  2 2  2
Summa bundet eget kapital  10 10  10
Balanserat resultat  1 468 842  898
Periodens resultat  136 79  470
Summa fritt eget kapital  1 604 921  1 368
Summa eget kapital  1 614 931  1 378
Långfristiga skulder
Skuld till Riksgälden  4 933 4 544  5 122
Kortfristiga skulder
Skuld till Riksgälden  685 980  490
Övriga kortfristiga skulder  37 44  57
 722 1 024  547
Summa eget kapital och skulder  7 269 6 499  7 047