Resultaträkning

MSEK jan – jun
2018
jan – jun
2017
jan – dec
2017
Nettoomsättning 4 4 10
Övriga rörelseintäkter 1 1 1
5 5 11
Rörelsens kostnader inkl avskrivningar -44 -37 -74
Rörelseresultat -39 -32 -63
Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet 113 304 711
Resultat från övriga finansiella poster -20 -23 -45
Resultat efter finansiella poster 54 249 603
Skatt på periodens resultat -12 -55 -133
Periodens resultat 42 194 470