Kassaflödesanalys

MSEK jan – jun
2018
jan – jun
2017
jan – dec
2017
Från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital -14 -7 -14
Förändringar i rörelsekapital 11 4 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 -3 -14
Från investeringsverksamheten 1 0 -1
Från finansieringsverksamheten 58 22 33
Periodens kassaflöde 56 19 18
Likvida medel vid årets början 48 30 30
Likvida medel vid periodens slut 104 49 48