Rapport över förändringar i eget kapital

MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade
vinstmedel inkl
periodens resultat
Summa
eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2017 8 2 845 855
Omräkningsdifferens 17 17
Periodens resultat 194 194
Utgående balans per 30 juni 2017 8 2 1 056 1 066
Ingående balans per 1 januari 2018  8 2 1 368 1 378
Utdelning -793 -793
Omräkningsdifferens  114  114
Periodens resultat  42  42
Utgående balans per 30 juni 2018  8  2  731  741

Aktiekapitalet består av 8 000 aktier med kvotvärde 1 000 kr. Alla aktier har samma röstvärde.