svedab_logo-white

Delårsrapport jan – jun 2018

Q2

Nettoomsättning

4 (4) MSEK

Rörelseresultat

-39 (-32) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

113 (304) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-20 (-23) MSEK

Periodens resultat

42 (194) MSEK

Resultat per aktie

5 212 (24 221) SEK

Barns snävare synsätt gör att vi måste vidga vårt

I Barnkonventionen artikel 6 står det att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. I de transportpolitiska målen som beslutats av Riksdagen slås fast att barn på ett säkert och tryggt sätt ska ha möjlighet att själva använda transportsystem och vistas i trafikmiljöer.

Barn har ett snävare och kortare synfält än vuxna. Deras förmåga att bedöma avstånd och hastigheter i trafiken är därför sämre än vuxnas. Barn agerar även mer impulsivt än vuxna och kan inte alltid bedöma konsekvenserna av sitt handlande. De har heller inte en fullt utvecklad motorik. För att trygga barns vistelse i trafiken krävs därför särskilda insatser.

Frågor som rör säkerheten på och runt våra anläggningar har alltid utgjort en utgångspunkt för Svedabs arbete. Inom ramen för hållbart företagande riktar vi nu särskilt fokus på barnen och genomför en s.k. barnkonsekvensanalys. Den utgår från barnens perspektiv, barnens egna åsikter och barnperspektivet – det vill säga vuxnas bedömning av konsekvenser för barn. Analysen ska ligga till grund för vårt långsiktiga arbete med att ytterligare trygga säkerheten inom vårt ansvarsområde. Både för vuxna och för barn.

TECKNINGARNA OCH BARNEN:
Hur ser framtidens öresundsbro ut?

2018 är ett år med barnen i fokus. Teckningarna som pryder den här rapporten är gjorda av klass 2C på Fridhemsskolan i Malmö. Vi bad dem att fritt skildra resande över framtidens Öresundsförbindelse. Stort tack till alla som bidrog.

TECKNING: Elna Aleryd

”Jag har tänkt att man kan åka linbana, tåg, låtsasfiskar och ”bollar”. Den ska gå på väderenergi för att det är bra för miljön. ”Bollarna” är som en ubåt fast man är i en boll.”

Perioden i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen blev oförändrad. Intäkterna avser i huvudsak banavgifter, som Trafikverket erlägger för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet blev 7 MSEK lägre än motsvarande period föregående år, –39 (–32) MSEK. Skillnaden förklaras av projekteringskostnader för nya bullerskärmar längs med delar av Kontinentalbanans sträckning genom Malmö. Normalt förekommer sällan stora variationer i rörelseresultatet mellan åren.

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Resultatandelen i konsortiet blev lägre jämfört med motsvarande period föregående år, 113 (304) MSEK. Konsortiets intäkter och rörelseresultat ökade. Finansnettot försämrades, vilket i huvudsak förklaras av en realiserad negativ effekt på indexrelaterade instrument. Indexrelaterade instrument med kortare löptid har förtidsinlösts och ersatts med icke indexrelaterade instrument med längre löptid, som ett led i att anpassa skuldportföljen till konsortiets utdelningspolicy och längre återbetalningstid för lånen. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,36 (1,29).

Finansiella intäkter och kostnader

Räntenettot fortsatte att förbättras, -20 (-23) MSEK, som en följd av den låga räntenivån.

Periodens resultat

Periodens resultat, 42 (194) MSEK, blev sämre jämfört med motsvarande period 2017 på grund av de realiserade förlusterna på finansiella instrument i konsortiet.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).