Balansräkning

MSEK 30 jun 2018 30 jun 2017 31 dec 2017
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Svenska landanslutningar 2 096 2 146 2 122
Finansiella anläggningstillgångar
Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet 1 595 1 665 2 108
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 967 2 816 2 756
3 562 4 481 4 864
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl kassa och bank 7 6 13
Kassa och bank 104 49 48
111 55 61
Summa tillgångar 5 769 6 682 7 047
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 8 8 8
Reservfond 2 2 2
Summa bundet eget kapital 10 10 10
Balanserat resultat 690 862 898
Periodens resultat 42 194 470
Summa fritt eget kapital 731 1 056 1 368
Summa eget kapital 741 1 066 1 378
Långfristiga skulder
Skuld till Riksgälden 4 285 5 256 5 122
Kortfristiga skulder
Skuld till Riksgälden 685 305 490
Övriga kortfristiga skulder 58 55 57
743 360 547
Summa eget kapital och skulder 5 769 6 682 7 047