Resultaträkning

MSEK jan – mar
2019
jan – mar
2018
jan – dec
2018
Nettoomsättning 3 3 11
Övriga rörelseintäkter 0 0 1
3 3 12
Rörelsens kostnader inkl avskrivningar -19 -18 -82
Rörelseresultat -16 -15
-70
Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet 194 199 559
Resultat från övriga finansiella poster -8 -10 -42
Resultat efter finansiella poster 170 174 447
Skatt på årets resultat -37 -38 -100
Årets resultat 133 136 347