svedab_logo-white

HASSEL (Corylus avellana)

Delårsrapport jan – mar 2019

Q1

Nettoomsättning

3 (3) MSEK

Rörelseresultat

-16 (-15) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

194 (199) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-8 (-10) MSEK

PERIODENs resultat

133 (136) MSEK

Resultat per aktie

16 661 (16 998) SEK

By the way

Ett grönt projekt vid sidan av motorväg och järnväg

Avenbok, hassel, hagtorn och päron. Sälg, rönn, oxel, hägg och kaprifol… vi kan fortsätta uppräkningen sida upp och sida ner. Det rör sig om närmare 300 000 träd, buskar och andra växter som planterats utefter motorvägen, järnvägen och vid landförbindelsen på den svenska sidan av Öresundsförbindelsen.

Det är mycket landyta som går åt att bygga motor- och järnvägar, inte bara där själva vägarna ska dras fram utan även ytorna bredvid ska utformas och återställas till ett så ursprungligt och naturligt utseende som möjligt.

Det gröna projektet vid sidan av motorväg och järnväg fyllde flera syften: återställande av jordytan, göra det visuellt fint för resande med bil och tåg liksom trivsamt för de boende i närområdet.

Vegetation fungerar också som bullerskydd samt tar upp olika klimatgaser som koldioxid och kvävedioxid. Den drar även till sig olika typer av för klimatet och människan skadliga partiklar. Vegetation fungerar alltså som ett gigantiskt luftfilter.

Planeringen för sidoområdena startade i början av 1990-talet. Öresundsförbindelsen invigdes 2000 och firar sin tjugonde födelsedag år 2020. Det är lång tid som gått sedan de första idéerna kom om avenbok, hassel och hagtorn och hur de 300 000 plantorna bäst skulle placeras ut för att tjäna sitt syfte. Men nu finns de där som en investering för framtiden och för nästa generation.

Hägg
Päron
Hagtorn

Perioden i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen blev oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år, 3 (3) MSEK. Nettoomsättningen avser i huvudsak banavgifter, som Trafikverket erlägger för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet blev 1 MSEK lägre, –16 (–15) MSEK på grund av något högre driftskostnader. Stora variationer i rörelseresultatet mellan åren förekommer sällan.

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Resultatandelen i konsortiet blev 5 MSEK lägre jämfört med motsvarande period föregående år, 194 (199) MSEK. Konsortiets intäkter och rörelseresultat förbättrades medan finansiella kostnader ökade och bidrog till att nettoresultat blev lägre än motsvarande period föregående år. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,40 (1,34).

Finansiella intäkter och kostnader

Räntenettot blev 2 MSEK bättre, -8 (-10) MSEK. Ränteintäkterna blev 4 MSEK lägre som ett resultat av att bolaget föregående år delade ut en del av sin reversfordran avseende aktieägartillskott som löper med ränta. Räntekostnaderna blev 6 MSEK lägre, vilket förklaras av att Svedab har amorterat på lånen till Riksgälden.

Periodens resultat

Årets resultat blev 3 MSEK lägre, 133 (136) MSEK, vilket främst förklaras av resultatutvecklingen i konsortiet.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).