Balansräkning

MSEK 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Svenska landanslutningar 2 060 2 110 2 073
Finansiella anläggningstillgångar
Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet 2 207 2 378 1 984
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 866 2 732 1 898
4 073 5 110 3 882
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl kassa och bank 18 7 14
Kassa och bank 85 20 43
103 27 57
Summa tillgångar 6 236 7 247 6 012
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 8 8 8
Reservfond 2 2 2
Summa bundet eget kapital 10 10 10
Balanserat resultat 1 016 1 446 639
Årets resultat 133 136 347
Summa fritt eget kapital 1 149 1 582 986
Summa eget kapital 1 159 1 592 996
Långfristiga skulder
Skuld till Riksgälden 4 812 4 933 4 471
Kortfristiga skulder
Skuld till Riksgälden 230 685 500
Övriga kortfristiga skulder 35 37 45
265 722 545
Summa eget kapital och skulder 6 236 7 247 6 012