Kassaflödesanalys

MSEK jan – mar
2019
jan – mar
2018
jan – dec
2018
Från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -3 -3 -20
Förändringar i rörelsekapital -3 4 -2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 1 -22
Från investeringsverksamheten 0 0 0
Från finansieringsverksamheten 48 -29 17
Årets kassaflöde 42 -28 -5
Likvida medel vid årets början 43 48 48
Likvida medel vid ÅRETs slut 85 20 43