Rapport över förändringar i eget kapital

MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade
vinstmedel inkl
årets resultat
Summa
eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2018 8 2 1 368 1 378
Ändrad redovisningsprincip netto efter skatt -22 -22
Justerad ingående balans per 1 januari 2018 8 2 1 346 1 356
Omräkningsdifferens 100 100
Årets resultat 136 136
Utgående balans per 31 mars 2018 8 2 1 582 1 592
Ingående balans per 1 januari 2019 8 2 986 996
Omräkningsdifferens 30 30
Årets resultat 133 133
Utgående balans per 31 mars 2019 8 2 1 149 1 159

Aktiekapitalet består av 8 000 aktier med kvotvärde 1 000 kr. Alla aktier har samma röstvärde.