Övriga upplysningar

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen, 9 kap. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som presenterades i årsredovisningen 2019.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Definitioner nyckeltal

Genomsnittlig finansieringskostnad beräknad till upplupet anskaffningsvärde: summan av periodens ränteintäkter minus räntekostnader, i förhållande till genomsnittlig räntebärande nettoskuld värderad till upplupet anskaffningsvärde.

Genomsnittlig finansieringskostnad beräknad till verkligt värde: summan av periodens ränteintäkter minus ränte­kostnader plus värdeförändringar, i förhållande till genomsnittlig räntebärande nettoskuld värderad till verkligt värde.

Risker och riskhantering

Affärsrisker

Svedabs intäkter är lägre än bolagets kostnader, varför Svedabs förmåga att amortera sina skulder är beroende av Öresundsbrokonsortiets avkastningsförmåga. Vid långsiktiga räntabilitetsberäkningar och beräkningar av återvinningsvärde, bildar de båda företagen en gemensam kassaflödesgenererande enhet. Svedabs verksamhet är således beroende av faktorer som trafik­volymer, prisstrategier samt utveckling av driftskostnader och realränta. En situation där stigande realränta kombineras med en låg tillväxttakt i ekonomin under en längre period, skulle kunna utgöra en väsentlig risk.

Finansiell riskhantering och exponering

Svedab är beroende av hur bolagets respekltive Öresundsbrokonsortiets system för finansiell riskhantering fungerar. Svedab ska enligt ett regeringsbeslut endast låna i Riksgälden och lånar häri­­genom till förmånliga villkor. Öresundsbrokonsortiets upplåning garanteras solidariskt av den svenska och den danska staten (Riksgälden i Sverige och Finansministeriet i Danmark). Det betyder att Öresundsbrokonsortiet garanteras lånevillkor snarlika de båda staternas. Systemen för finansiell riskhantering omfattar följande risker:

Valutarisker

Svedabs funktionella valuta är SEK och Öresundsbrokonsortiets DKK. Svedab lånar enbart i SEK. Valutarisken i omräkningsfaktorn som uppkommer när Öresundsbrokonsortiets resultatandel räknas om till SEK, valutasäkras inte. Öresundsbrokonsortiets valutaexponering är begränsad till SEK och EUR.

Ränterisker

Ramarna för ränteriskexponeringen är fastställd i Svedabs respektive Öresundsbrokonsortiets finanspolicy och anger hur portföljerna ska fördelas med hänsyn till fast, rörlig och real ränta. Räntebindningstider justeras i Öresundsbrokonsortiet med hjälp av räntederivatinstrument. Svedab handlar inte med derivat.

Kreditrisker

Kreditrisker till följd av att en motpart inte uppfyller sin del av en förpliktelse, bedöms vara begränsade i både Svedab och Öresundsbrokonsortiet. Svedabs motpart avseende finansiella fordringar är svenska staten. Motpartsrisken i Öresundsbrokonsortiet styrs av ett limitsystem som innebär att kreditprövning sker hos oberoende och kända kreditvärderingsinstitut. För att minska kreditrisken upprättas CSA-avtal (Credit Support Annex), det vill säga att en motpart kan krävas på säkerhet i form av kontanter eller obligationer. Öresundsbrokonsortiet kan exempelvis ingå avtal avseende swappar och liknande instrument endast under förutsättning att det finns ett CSA-avtal. Genom sin kreditvärdighet kan Öresundsbrokonsortiet träffa fördelaktiga avtal.

Likviditetsrisker

Risken för förluster till följd av likviditetsproblem är begränsad. Svedab får obegränsat låna till amorteringar och räntebetalningar. Till driftskostnader får bolaget enligt budgetpropositionen 2009/10:1 låna upp till 3,4 miljarder (prisnivå 2009). Utrymmet har ännu inte utnyttjats fullt ut. Likviditetsrisken i Öresundsbrokonsortiet begränsas av att verksamheten solidariskt garanteras av den svenska och den danska staten.

Övriga rörelseintäkter

Svedabs vd är också vd för Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB). Tjänsterna är fördelade med 50 procent i vartdera bolaget. Huvudanställningen är förlagd till Svedab, som vidarefakturerar AIAB hälften av totala löne- och lönebikostnader.

Skatt

Svedabs effektiva skattesats uppgår till 21,4 procent.

Investeringar och avyttringar av materiella anläggningstillgångar

Några investeringar i materiella anläggningstillgångar har i likhet med motsvarande period föregående år har inte gjorts.

Andelar i Öresundsbrokonsortiet

MSEK

Kapitalandel
jan – mar
2020
jan – mar
2019
jan – dec
2019
Redovisat värde vid året början 2 926 1 984 1 984
Periodens andel i Öresundsbrokonsortiets resultat 222 194 926
Årets omräkningsdifferens 191 29 16
Redovisat värde vid periodens slut 3 339 2 207 2 926
Ägd andel, % 50 50 50

Övriga upplysningar

Resultaträkning (enligt IFRS, MDKK)
jan – mar
2020
jan – mar
2019
jan – dec
2019
Intäkter 403 411 2 011
Rörelsekostnader -128 -124 -551
Rörelseresultat 275 287 1 460
Finansiella kostnader, netto -10 -16 -179
Värdeförändringar 145 -210 -426
Periodens resultat 410 61 855
Balansräkning (enligt IFRS, MDKK)
31 mar 2020 31 mar 2019 31 dec 2019
Öresundsbron samt övriga materiella
anläggningstillgångar
14 812 15 018 14 866
Finansiell nettoskuld -11 750 -13 188 -12 190
Rörelsekapital -11 18 -35
Summa eget kapital 3 051 1 848 2 641
Avstämning av eget kapital enligt IFRS respektive K3:
Omräkning till säkringsredovisning 1 449 1 314 1 549
Summa eget kapital K3 4 500 3 162 4 190
Nyckeltal
jan – mar
2020
jan – mar
2019
jan – dec
2019
Omsättningstillväxt, % -2 1 3
Genomsnittlig finansieringskostnad:
beräknad till marknadsvärde, % -0,9 2,1 4,5
beräknad till upplupet anskaffningsvärde, % 0,4 0,5 1,6
Räntebärande nettoskuld:
värderad till marknadsvärde, MDKK 11 821 13 207 12 280
värderad till upplupet anskaffningsvärde, MDKK
10 372 11 893 10 732
Antal anställda 136 146 142
Antal vägfordon per dygn 14 565 17 148 20 423

Ägaruttag

Frågan om ägarnas uttag regleras i det konsortialavtal som tecknats mellan ägarna. Enligt avtalet ska uttag ske när Öresundsbrokonsortiet redovisar fritt eget kapital, vilket inträffade 2017 och 2018 gjorde Svedab ett uttag på 739 MSEK. På Öresundsbrokonsortiets stämma 2019 beslöts emellertid att ägarna tills vidare inte ska göra några uttag utan avvakta EU-kommissionens beslut, se Statsstöd.

Statsstöd

EU-kommissionen avvisade 2014 en inkommen klagan om att Öresundsförbindelsens förmånliga villkor ska betraktas som otillåtna statsstöd. EU-kommissionens beslut anmäldes till EU-domstolen som 2018 hävde beslutet att avvisa klagan. EU-domstolen återförvisade frågan till EU-kommissionen med krav på att en djupare analys görs. Beslutet behandlar inte frågan om statsstödet är att anse som otillåtet eller inte. Skulle en ny utredning visa att garantivillkoren är att anse som otillåtna, kan detta innebära att Öresundsbron belastas med ökade kostnader. EU-kommissionen väntas återkomma med besked under första halvåret 2020.

Övriga finansiella instrument

Svedabs balansräkning innehåller inga finansiella tillgångar eller skulder värderade till verkligt värde, vare sig på grund av att de innehas för handel, är till för att säljas eller för att bolaget frivilligt valt att redovisa till verkligt värde.

Upplysningar om finansiella tillgångar och skulder vars värde avviker från det redovisade värdet:

Skulder till Riksgälden
MSEK 31 mar 2020 31 mar 2019 31 dec 2019
Redovisat värde 5 247 5 069 5 069
Verkligt värde 5 592 5 406 5 386

Upptagning/amortering av lån

Svedabs upplåning respektive återbetalning av lån framgår av nedanstående tabell.

Nyupptagna lån
MSEK Valuta Nominell ränta % Fast/rörlig Löptid Nominellt belopp
Riksgälden SEK −0,1 Fast 8 år 404
Summa 404
Återbetalda lån
MSEK Valuta Nominell ränta % Fast/rörlig Löptid Nominellt belopp
Riksgälden SEK −0,4 Fast 230
Summa 230
Nyckeltal
PROCENT (%) jan – mar
2020
jan – mar
2019
jan – dec
2019
Genomsnittlig finansieringskostnad 1,0 1,1 1,0

Kassaflödesanalys

I kassaflödesanalysen definieras likvida medel som kassa och bank och placeringar med en löptid på tre månader eller mindre.

Eventualförpliktelser

MSEK 31 mar 2020 31 mar 2019 31 dec 2019
Värdet av samtliga skulder i Öresunds­brokonsortiet, för vilka Svedab tillsammans med A/S Øresund har ett solidariskt ansvar 21 468 21 049 19 827

Transaktioner med närstående

Svedab säljer administrativa tjänster till Arlandabanan Infrastructure AB. Bolaget upplåter Kontinentalbanan och Öresundsbanan till Trafikverket mot ersättning och upphandlar tjänster från detsamma för drift och underhåll av landanslutningarna. Svedab betalar ingen garantiprovision för bolagets upplåning i Riksgälden. Statliga verk, myndigheter och statligt ägda bolag svarar tillsammans för en väsentlig del av Svedabs resultat.

Malmö den 30 april 2020

Ulf Lundin
Verkställande direktör