svedab_logo-white

Delårs-
rapport 1

jan – mar 2020

Nettoomsättning

3 (3) MSEK

Rörelseresultat

-16 (-16) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

222 (194) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-9 (-8) MSEK

PERIODENs resultat

155 (133) MSEK

Resultat per aktie

19 386 (16 661) SEK

tjugo år av möten

En vision undertecknas

I mars 1991 skriver Sveriges och Danmarks regeringar under ett avtal om att uppföra en fast förbindelse över Öresund. I januari 1992 bildas Svensk-Danska Broförbindelsen Svedab AB som tillsammans med den danska motsvarigheten, A/S Øresund, bildar Öresundsbrokonsortiet och undertecknar ett konsortialavtal. Visionen om en dynamisk Öresundsregion, där människor och varor kan röra sig enkelt över gränserna är nu beseglad på papperet.

Nu tar planeringsarbetet vid och 1994 beslutar Sveriges regering att Öresundsförbindelsen kan etableras på svensk mark, om vissa miljövillkor uppfylls. Året därpå tas sedan det första spadtaget för byggandet av de svenska landanslutningarna. En flera hundraårig dröm om hur människor från två länder ska kunna mötas på ett enklare sätt blir nu konkret. Några år senare, 1997, tecknar Svedab avtal med Peab om att bygga en mil motorväg som ska länka samman brofästet med Yttre Ringvägen. Om tre år ska den mänskliga länken invigas.

Perioden i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen blev oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år, 3 (3) MSEK, och avser banavgifter som Trafikverket erlägger för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet blev oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år -16 (-16) MSEK.

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Resultatandelen i Öresundsbrokonsortiet blev 28 MSEK bättre, 222 (194) MSEK, jämfört med motsvarande period föregående år. Sveriges och Danmarks beslut att på olika sätt begränsa inresor till de båda länderna fick en tydlig påverkan på trafiken som började minska från mitten av mars, vilket ledde till minskade intäkter och lägre rörelseresultat. Detta kom att uppvägas av justeringar till följd av hur inflationen utvecklades under perioden och som slutligen bidrog till ett positivt finansnetto samt en bättre resultat jämfört med motsvarande period föregående år. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,43 (1,40).

Finansiella intäkter och kostnader

Räntenettot blev 1 MSEK sämre, -9 (-8) MSEK, vilket förklaras av Riksbankens höjning av reporäntan från -0,25 till 0 procent strax före årsskiftet 2019.

Periodens resultat

Nettoresultatet blev bättre,155 (133) MSEK, som en följd av det förbättrade resultatet i Öresundsbrokonsortiet och kursutvecklingen på den svenska kronan.

Det förväntade resultatet i Öresundsbrokonsortiet för 2020 kommer med största sannolikhet inte att kunna infrias. Osäkerheten i hur länge krisen till följd av Covid-19 kommer att pågå gör det svårt att för närvarande ta fram en tillförlitlig resultatprognos för året.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).