Kassaflödesanalys

MSEK jan – mar
2020
jan – mar
2019
jan – dec
2019
Från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -117 -3 -10
Förändringar i rörelsekapital -3 -3 -3
Kassaflöde från den löpande verksamheten -120 -6 -13
Från investeringsverksamheten 0 0 0
Från finansieringsverksamheten 165 48 11
Periodens kassaflöde 45 42 -2
Likvida medel vid årets början 41 43 43
Likvida medel vid PERIODENs slut 86 85 41