svedab_logo-white

EN FRAMTIDSRÖRELSE

Den levande regionen

DelårsRapport

jan – mar 2023

Nettoomsättning

3 (3) MSEK

Rörelseresultat

-16 (-15) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

220 (160) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-16 (-7) MSEK

PERIODENs resultat

149 (109) MSEK

Resultat per aktie

18 681 (13 685) SEK

EN FRAMTIDSRÖRELSE

Den levande regionen

När Öresundsförbindelsen stod klar år 2000 kom två länder närmare varandra vilket har betytt mycket för integration, samarbeten, affärer och turism. Men också för känslan av att människor, framför allt lokalt, känner att de tillhör en sammanhängande storstadsregion. Även besökare, både till och från Sverige i övrigt, upplever förhoppningsvis att regionen på många sätt hänger ihop.

Nationellt och internationellt intresse

I Skåne bor det cirka 1 410 000 personer, i Region Hovedstaden cirka 1 890 000 personer och i Region Sjælland cirka 850 000. Totalt har Öresundsregionen närmare 4.2 miljoner invånare – nästan ett halvt Sverige. Och regionen växer hela tiden, både geografiskt och när det gäller inflyttning. I Greater Copenhagen räknas även Halland in, vilket betyder en samlad region på cirka 4,5 miljoner människor. Men upptagningsområdet till och från regionen är förstås mycket större än så. Här ska även räknas in turism och kommersiell trafik som passerar gränsen både till och från Sverige. Det är för den stora mängden människor och deras behov Svedab finns, som förutom att vara delägare i Öresundskonsortiet också har det direkta ansvaret för landanslutningen på den svenska sidan av förbindelsen. Det är med andra ord både ett nationellt och ett internationellt intresse.

Ett dynamiskt nav

Varje dygn kör cirka 19 000 vägfordon och tåg över Öresundsbron med människor som då kommer i kontakt med vår anläggning. De som reser in i landet möter en motor- och järnväg som flyter fram i en vacker miljö med träd och buskar som fyller olika behov. När förbindelsen byggdes ansvarade Svedab även för området runtomkring spår och väg. Här planterades närmare 300 000 träd och buskar. Det var ett grönt projekt som dels syftade till att återställa ytorna efter vägbyggena, men också för att göra det visuellt tilltalande. Samtidigt fungerar vegetationen som ett bullerskydd och ett gigantiskt luftfilter som suger upp växthusgaser och skadliga partiklar.

Vidare in i landet väntar våra fyra trafikplatser som leder av och på motorvägen. Allt för att underlätta och förenkla resandet oavsett vart man ska. De 300 000 växterna, trafikplatserna och allt annat i Svedabs regi kan tyckas statiskt och fast. Och visst är det så, men ändå dynamiskt och oundvikligen en förutsättning för framtiden och alla människors behov av att kunna resa och röra sig på ett enkelt och tryggt sätt – en framtidsrörelse.

Fakta och statistik från Øresundsinstituttet