svedab_logo-white

Boksluts-
kommuniké

jan – Dec 2020

Nettoomsättning

10 (12) MSEK

Rörelseresultat

-60 (-60) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

588 (926) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-42 (-34) MSEK

årets resultat

382 (653) MSEK

Resultat per aktie

47 730 (81 671) SEK

VI HAR FORTSATT ATT ARBETA för KOMMANDE generationer

Händelser under åren 2000 – 2020

Redan 2001 konstaterade miljömyndigheterna i Sverige och Danmark att Öresundsbron har klarat de biologiska miljövillkor som slogs fast 1995. Anläggningsarbetet har i princip inte medfört några negativa konsekvenser för Öresunds marina miljö. På Pepparholm, den konstgjorda ön, har noterats 450 växtarter sedan öns tillkomst, 200 skalbaggsarter och över 300 fjärilsarter.

För Svedab har de 20 år som har passerat sedan Öresundsförbindelsen öppnade inneburit arbete med både underhåll och nybyggnation. Under de två decennierna har Malmö vuxit kraftigt och bebyggelsen kommit allt närmare våra anläggningar.

Tillsammans med Trafikverket har Svedab gjort omfattande insatser för att ytterligare dämpa buller från järnvägstrafiken för att persontåg åter skulle få trafikera Kontinentalbanan genom Malmö. Svedab köper bara förnyelsebar el. I syfte att bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle har Svedab tillsammans med Öresundsbron investerat i solpaneler som monterats på Svedabs fastighet. Svedab har deltagit i byggandet av en ny trafikplats som har byggts för att biltrafiken ska kunna flyta smidigt till och från Malmös lokala väg- och gatunät när nya stadsdelar utvecklas längs vår motorväg. Svedabs ansvarar också för att grundvattnet som bortleds i vår anläggning hålls inom de nivåer som är villkorade i fastställda miljötillstånd. Även omhändertagandet och utsläpp av dagvatten från vår anläggning faller inom ramen för Svedabs ansvar. Vi startade ett eget kontrollprogram för bevakning av eventuella föroreningar i dagvattnet och i sediment så att vi vet vad som släpps ut i diken och vattendrag som slutligen rinner ut till Öresund. Vi har också utvidgat fördröjningsmagasin för att bättre kunna ta om hand om eventuella framtida skyfall, som det som drabbade Malmö 2014.

Barns säkerhet kring Svedabs anläggning är ständigt i fokus och något som vi särskilt följer upp och påpekar i de samråd för exploatering av Svedabs grannfastigheter som vi deltar i.

Vi har nu gått in i ett nytt decennium. Svedab fortsätter arbetet för att till framtida generationer överlämna en anläggning som är välskött och säker, ger liten miljöpåverkan och är klimatsäker.

RESUMÉ: Avtal om en fast förbindelse skrivs 1991. 1994 beslutar Sveriges regering att Öresundsförbindelsen kan etableras på svensk mark. 1995 tas det första spadtaget. 1999 kör det första arbetståget över Öresundsbron och året därpå invigs motorvägen mellan Petersborg och Lockarp. 300 000 träd och växter planteras utefter sträckningen.

Året i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen som minskade med 2 MSEK, 10 (12) MSEK, avser i huvudsak banavgifter som Trafikverket erlägger för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning. Minskad tågtrafik till följd av covid-19 förklarar skillnaden.

Rörelseresultat

Driftkostnaderna för anläggningen blev lägre och bidrog till ett oförändrat rörelseresultat, -60 (-60).

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Reglerna för inresor till Sverige och Danmark till följd av pandemin har under 2020 justerats flertalet gånger och väsentligt påverkat trafiken över Öresundsbron. Genomsnittlig vägtrafik per dygn minskade från 20 400 år 2019 till 12 500 år 2020, d v s långt under normal nivå vilket fick en dramatisk effekt på Öresundsbrokonsortiets intäkter och resultat jämfört med föregående år. Resultatandelen i Öresundsbrokonsortiet sjönk från 926 till 588 MSEK. Den fortsatt låga räntenivån bidrog dock till till ett bättre finansnetto för Öresundsbrokonsortiet, fast sammantaget blev resultatet väsentligt lägre 2020 jämfört med 2019. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,41 (1,42).

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkterna blev 5 MSEK lägre och förklaras av att Svedab under året genom utdelning återbetalade fordringar avseende aktieägartillskott som löper med ränta. Räntekostnaderna blev 3 MSEK högre vilket främst berodde på Riksbankens höjning av reporäntan från -0,25 till 0 procent strax före årsskiftet 2019/2020. Räntenettot blev därmed 8 MSEK lägre, -42 (-34) MSEK, jämfört 2019.

Årets resultat

Nettoresultatet blev väsentligt lägre än föregående, 382 (653) MSEK. Detta är en direkt följd av Öresundsbrokonsortiets resultatutveckling.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår återbetalning av återstående aktieägartillskott med 88 MSEK, utdelning till ägaren genom kvittning av fordran med 294 MSEK och att resterande 554 MSEK balanseras i ny räkning.