svedab_logo-white

DE viktiga vattenhålen
längs vägen

Boksluts-
kommuniké

jan – DEC 2022

Nettoomsättning

12 (10) MSEK

Rörelseresultat

-56 (-81) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

845 (604) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-38 (-41) MSEK

PERIODENs resultat

596 (383) MSEK

Resultat per aktie

74 551 (47 865) SEK

De viktiga vattenhålen längs vägen

omvårdnaden

När landanslutningens järnväg och motorväg projekterades planerades det även för att ta hand om det vatten som rinner av vägarna inom det markområde Svedab äger. Det färdiga resultatet är ett sammanhängande system av kulvertar, diken och dammar där vattnet till sist rinner ut i Öresund. Det finns 21 dagvattendammar, varav 16 har kartlagts.

Vattenanalys och grodinventering

Analys- och teknikkonsultbolaget WSP genomför på Svedabs uppdrag kontinuerliga provtagningar och kartläggningar, dels av dagvattnets status, dels vilka djur som lever i och runt våra dammar. Analysen av det vatten som provtagits har visat på låga halter av skadliga ämnen. Analysens syfte har varit att se vilka ämnen, negativa för miljön, som regnet har spolat av från vägar och järnväg ner i dammsystemet och vilka halter som koncentrerats där.

Åtgärder/vatten

Provtagningen och analysen av ämnen och föroreningar i vattnet är ett initiativ Svedab tagit. Resultatet av analyserna fungerar som en utgångspunkt för framtida provtagningar och jämförelser. I takt med att antalet elfordon ökar kommer sannolikt positiva effekter av det kunna mätas.

Åtgärder/groddjur

Groddjuren lever i och runt dammarna. De kartlagda dammarna har olika förutsättningar för grodornas livsmiljö. Finns det fiskar och kräftor i dammarna så kan de behöva fiskas ur för att skapa en god livsmiljö för fridlysta groddjuren. Det finns nu förbättringsförslag för att förbättra miljön för grodorna i dagvattendammarna. Förslagen gäller förbättringar både i dammarna och i området på land runt dammarna. För en del dammar behövs en rensning och gallring av vegetationen, för andra dammar behöver det anläggas ny vegetation. Förslag finns också på att anlägga stenrösen vid ett flertal av dammarna. Det förbättrar och stärker möjligheterna till vilo- och övervintringsmöjligheter för groddjuren. Innan eventuella förbättringsåtgärder genomförs kan det vara aktuellt att söka artskyddsdispens. Detta eftersom samtliga groddjur är fridlysta. Fridlysningen gäller även skydd av arternas livsmiljöer.

Året i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen ökade något, 12 (10) MSEK, och avser i huvudsak avgifter som Trafikverket erlägger för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning. Under 2022 har även en fastighet sålts vilket genererat en reavinst om 1,6 MSEK. Övriga intäkter är i nivå med föregående år.

Rörelseresultat

Löpande driftkostnader blev något lägre jämfört med 2021, varför rörelseresultatet blev -56 (-81) MSEK. I rörelseresultatet föregående år utrangerades bullerplank motsvarande 19,8 MSEK.

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Intäkterna blev 479 MDKK högre (29,6 procent) än 2021, men även 84 MDKK högre än 2019. Återhämtning har därmed skett av intäkterna under 2022 jämfört med 2019. Rörelseresultatet är förbättrat med motsvarande period 2021. Resultatandelen från Öresundsbrokonsortiet ökade från 604 till 845 MSEK. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,43 (1,36).

Den 24 februari angrep Ryssland grannlandet Ukraina och en storskalig invasion inleddes. Utgången av kriget är oviss. Omfattande restriktioner främst riktade mot Ryssland, ryska banker och ryskt flyg infördes omgående vid krigets början. Konsekvenserna av kriget är osäkra, men bedöms påverka internationellt resande och handel under en o-överskådlig framtid, därtill kommer den ökade risken för sabotage mot kritisk infrastruktur, såväl inom Ukraina, som i övriga Europa, där sprängningen av Nordstreams rörledningar utanför Bornholm är ett exempel. Den förväntade återhämtningen av resandet efter Covid-19-pandemin, förefaller inte ha påverkats negativt av kriget. Under 2022 har istället andra faktorer såsom hög valutakurs, hög inflation och högre räntenivåer blivit osäkerhetsfaktorer, som har påverkat Svedabs resultatandel från Öresundsbron. Även fortsättningsvis bedöms dessa risker vara stora osäkerhetsfaktorer.

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkterna blev 3,5 MSEK lägre och förklaras av att Svedab under året genom utdelning återbetalade fordringar avseende aktieägartillskott som löpte med ränta. Räntekostnaderna minskade samtidigt, varför räntenettot minskade, -38 (-41) MSEK, jämfört med 2021. I Svedab har räntekostnaderna minskat jämfört med motsvarande period 2021, vilket är en följd av att bolaget haft låga bundna räntor. Det är fortsatt låga räntenivåer i låneportföljen, även om nya upptagna lån och lån med rörlig ränta kommer att öka räntekostnaderna framöver.

Periodens resultat

Nettoresultatet blev väsentligt högre jämfört med 2021, 596 (383) MSEK, som en direkt följd av hur Svedabs andel av resultatet i Öresundsbrokonsortiet utvecklades.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).

Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning ska ske mot kvittning av fordran med 20 838 kr per aktie.