svedab_logo-white

En del av kretsloppet

TRAFIKPLATS LOCKARP

Boksluts-
kommuniké

jan – Dec 2021

Nettoomsättning

10 (10) MSEK

Rörelseresultat

-81 (-60) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

604 (536) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-41 (-42) MSEK

PERODENs resultat

383 (340) MSEK

Resultat per aktie

47 865 (42 555) SEK

Våra trafikplatser, som är en del av Svedabs anläggning, fyller flera funktioner och syften. Vid planeringen ställdes höga krav både på säkerhet och på att eliminera och begränsa negativa konsekvenser för människa, djur och natur. Men också att förhöja miljökvaliteter där så är möjligt. De ska självklart också underlätta för människor att ta sig från a till b för arbete, rekreation och möten med andra människor. Trafikplatserna blir här en del av människors och samhällets kretslopp. 

TRAFIKPLATS LOCKARP
– 1000-tal möter nutid

Efter att vi passerat trafikplatserna Vintrie, Naffentorp och Petersborg är vi så framme vid Svedabs fjärde trafikplats – Lockarp. Svedab är fastighetsägare till trafikplatsen, medan Trafikverket är väghållare för denna del av Yttre Ringvägen. Lockarp är beläget i ett klassiskt skånskt odlingslandskap och slättbygd. Namnet kommer, enligt Wikipedia (tack för informationen), från kyrkbyn på platsen som 1283 hade namnet Lokkäthorp, där förleden är ett personnamn, Lokki eller Lokkä och efterleden helt enkelt torp. Lokkis torp kanske? Socknen Lockarp tillhörde tidigare Oxie härad. Oxies häradsvapen är en röd oxe på guldgul bakgrund. Oxie har precis som Lockarp en gammal spännande historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Tiderna förändras, och idag är namnet Lockarp välbekant för alla skåningar, och precis som att namn förändras, förändras också färdsätt och kommunikationer i takt med att århundradena förflyter. Från oxar till tåg och bil, skulle man kunna säga. Och från båt till bro. När Öresundsförbindelsen planerades ingick även att planera trafikplatserna som logiska på- och avfarter mot söder och norrut in till Malmö. Lockarp är placerad så att det är enkelt att nå både Fosieby och Yttre Fosie och förstås stora delar av Söderslätt. Och givetvis en smidig väg att komma ut på Yttre Ringvägen för vidare färd över bron.

Trafikplats Lockarp är en så kallad halv fyrklöver. Och precis som Naffentorp en lillebror, eller om man så vill en lillasyster, till stora Petersborg. Vid avfarten norr om trafikplatsen, in mot Malmö, hittar vi Bronsåldersgatan. Det är ingen slump att gatan heter så. Här i området Lockarp har man funnit flera bronsåldersgravar, en stenkista och en skelettgrav från stenåldern. När järnvägen byggdes ut 2004, hittades rester av en gård från 1000-talet. Några år senare hittades, strax norr om kyrkan, en välbevarad källare från medeltiden. Vid trafikplats Lockarp kan man med fog säga att forntid möter nutid.

Året i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen som blev oförändrad, 10 (10) MSEK, avser i huvudsak banavgifter som Trafikverket erlägger för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning.

Rörelseresultat

Löpande driftkostnader blev något högre jämfört med 2020. Utrangering av utbytta bullerskärmar längs Kontinentalbanan genom Malmö ledde till en utrangeringsförlust på 20 MSEK, varför rörelseresultatet blev motsvarande lägre, -81 (-60) MSEK. Se även Övriga upplysningar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Reglerna för inresor till Sverige och Danmark till följd av pandemin, fortsatte att påverka vägtrafiken över Öresundsbron. Intäkterna blev 94 MDKK högre (6,2 procent) än 2020, men jämfört med 2019, är intäkterna fortfarande 395 MDKK lägre, vilket motsvarar 20%. En viss återhämtning har därmed skett av intäkterna under 2021 jämfört med 2020. Rörelseresultatet blev något bättre än 2020, mycket på grund av de ökade intäkterna. Räntekostnaderna kopplade till realräntelån ökade till följd av ökad inflation. Resultatandelen ökade från 536 till 604 MSEK. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,36 (1,41).

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkterna blev 5,4 MSEK lägre och förklaras av att Svedab under året genom utdelning återbetalade fordringar avseende aktieägartillskott som löpte med ränta. Räntekostnaderna minskade samtidigt, varför räntenettot minskade, -41 (-42) MSEK, jämfört med 2020.

Periodens resultat

Nettoresultatet blev högre jämfört med 2020, 383 (340) MSEK, som en följd av hur Svedabs andel av resultatet i Öresundsbrokonsortiet utvecklades.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).