svedab_logo-white

Bokslutskommuniké jan – dec 2019

Q4

Nettoomsättning

12 (11) MSEK

Rörelseresultat

-60 (-70) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

926 (559) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-34 (-42) MSEK

PERIODENs resultat

653 (347) MSEK

Resultat per aktie

81 671 (43 428) SEK

By the way

Det goda gröna SKÖNA

I år skriver vi 2020! Ett jubileumsår för Öresundsförbindelsen som invigdes år 2000. Temat i 2019 års delårsrapporter har varit det projekt som genomfördes samtidigt med byggnationen av själva landanslutningarna – det gröna projektet, d v s planteringen av de hundratusentals träd och buskar utmed sträckningen. Avsikten har varit att belysa det faktum att miljön och gestaltningen fick ett stort utrymme när projektet planerades.

Över 100 delområden planerades för att utgöra ängsytor, gräsytor, våtmarksytor och ytor med buskar respektive träd. Områden som idag har olika karaktärer, både visuellt och biologiskt, och fungerar som effektivt bullerskydd och luftfilter. Tjugo år är förstås en kort tidsrymd för mer långsamväxande träd som ek och bok och därför kommer landskapet att fortsätta förändras. Helhetsbilden är klar och ger en känsla av öppna hedar, skogspartier, områden med buskar, blommor och gräs som samspelar på ett naturligt och variationsrikt sätt.

Den som passerar sträckan ska uppleva att man rör sig genom ett grönt och fint landskap med variation i växtlighet och landskapsgestaltning. Helt enkelt kort sammanfattat som ”det goda gröna sköna”.

Året i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen blev 1 MSEK högre jämfört med föregående år, 12 (11) MSEK. Nettoomsättningen avser i huvudsak banavgifter, som Trafikverket erlägger för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet blev 10 MSEK bättre, –60 (–70) MSEK. Skillnaden förklaras av lägre kostnader 2019 jämfört med 2018 som belastades med kostnader för projekteringsarbeten avseende nya bullerskärmar längs delar av Kontinentalbanans sträckning genom Malmö.

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Resultatandelen i Öresundsbrokonsortiet blev väsentligt bättre, 926 (559) MSEK, jämfört med motsvarande period föregående år, som då belastades av finansiella transaktioner i syfte att anpassa skuldportföljen till förlängd återbetalningstid för företagets lån och som fick negativ påverkan på resultatet. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,42 (1,38).

Finansiella intäkter och kostnader

Räntenettot förbättrades, -34 (-42) MSEK. Ränteintäkterna blev 11 MSEK lägre som ett resultat av att bolaget har börjat dela ut vinstmedel i form av återlämnande av reversfordringar avseende aktieägartillskott som löper med ränta. Räntekostnaderna blev 19 MSEK lägre, vilket förklaras av Svedab amorterade ett lån i Riksgälden i början av året och nya lån togs upp till lägre ränta.

Periodens resultat

Nettoresultatet stärktes, 653 (347) MSEK, som en direkt följd av Öresundsbrokonsortiets resultatutveckling.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår återbetalning av villkorade aktieägartillskott med 653 MSEK och att resterande vinstmedel 678 MSEK balanseras i ny räkning.