svedab_logo-white

Delårsrapport jan – dec 2018

Q4

Nettoomsättning

11 (10) MSEK

Rörelseresultat

-70 (-63) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

559 (711) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-42 (-45) MSEK

Årets resultat

347 (470) MSEK

Resultat per aktie

43 428 (58 768) SEK

Barns säkerhet – ett särskilt område

Säkerhetsarbetet på och runtomkring våra anläggningar är under ständig utveckling och något som vi aldrig blir helt färdiga med. Under 2018 studerade vi frågor som rör barns säkerhet. Resultatet finns nu upptaget i vårt drift- och underhållsprogram som ett särskilt område. Utifrån en uttalad nollvision ska Svedab arbeta för barns säkerhet på Svedabs anläggningar – men också värna om barns rättigheter i ett bredare perspektiv.

Vi kommer att verka för att områden som byggs och utvecklas kring vår anläggning görs till trygga och säkra miljöer för barn att leva i – trots närheten till en trafikerad motorväg och järnväg. Till grund för vårt ansvar finns barnkonventionens grundläggande principer: alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

TECKNINGARNA OCH BARNEN:
Hur ser framtidens öresundsbro ut?

2018 är ett år med barnen i fokus. Teckningarna som pryder den här rapporten är gjorda av klass 3C på Fridhemsskolan i Malmö. Vi bad dem att fritt skildra resande över framtidens Öresundsbro. Stort tack till alla som bidrog.

TECKNING: Mimi

”Jag tänkte att man kunde åka ”linbanevagnar” till Danmark och under finns en liten bro som är blå och det finns några vagnar till men det fanns inte plats i bilden. Men jag tänkte att man inte ska gå på bron men man kan cykla och det ska vara typ stängsel. Det var min bro. Hej då hoppas ni väljer min bro!”

Året i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen blev 1 MSEK bättre jämfört med föregående år, 11 (10) MSEK. Intäkterna avser i huvudsak banavgifter, som Trafikverket erlägger för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet blev 7 MSEK lägre än 2017, –70 (–63) MSEK. Skillnaden förklaras av projekteringskostnader för nya bullerskärmar längs delar av Kontinentalbanans sträckning genom Malmö. Normalt förekommer inga stora variationer i rörelseresultatet mellan åren.

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Resultatandelen i konsortiet blev lägre jämfört med föregående år, 559 (711) MSEK. Konsortiets intäkter liksom rörelseresultat ökade medan finansnettot försämrades, vilket i huvudsak förklaras av en realiserad negativ effekt på indexrelaterade instrument. Indexrelaterade instrument med kortare löptid har förtidsinlösts och ersatts med icke indexrelaterade instrument med längre löptid, som ett led i att anpassa skuldportföljen till konsortiets utdelningspolicy och längre återbetalningstid för lånen. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,38 (1,29).

Finansiella intäkter och kostnader

Räntenettot blev 3 MSEK bättre, -42 (-45) MSEK. Ränteintäkterna minskade med 10 MSEK som ett resultat av att bolaget delade ut en del av sin reversfordran, som löper med ränta, under året. Räntekostnaderna blev 13 MSEK lägre, vilket främst förklaras av att bolaget amorterade ett lån på 305 MSEK i början av året.

Årets resultat

Årets resultat, 347 (470) MSEK, blev lägre jämfört med föregående år på grund av att resultatandelen i konsortiet blev lägre.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår återbetalning av villkorade aktieägartillskott med 325 MSEK och att resterande vinstmedel 661 MSEK balanseras i ny räkning.