svedab_logo-white

EN FRAMTIDSRÖRELSE

DEN HÅLLBARA VARDAGEN

DelårsRapport

jan – SEP 2023

Nettoomsättning

9 (9) MSEK

Rörelseresultat

-48 (-43) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

921 (570) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-57 (-24) MSEK

PERIODENs resultat

648 (399) MSEK

Resultat per aktie

81 012 (49 889) SEK

EN FRAMTIDSRÖRELSE

DeN HÅLLBARA VARDAGEN

I Skåne bor det cirka 1 400 000 personer, i Region Hovedstaden cirka 1 900 000 personer och i Region Sjælland cirka 900 000. Totalt har Öresundsregionen mer än fyra miljoner invånare. Om även Halland räknas in, har vi en samlad region på ca 4,5 miljoner människor. Det motsvarar drygt en fjärdedel av befolkningen i de två länderna tillsammans.

Trafik och miljö

Förutom trafiken som genereras inom Öresundsregionen tillkommer trafik med start- och slutpunkt utanför regionen. Här ska även räknas in privata turistresor och kommersiell person- och godstrafik till, från och genom regionen. Det är för den stora mängden människor och deras behov Svedab finns, som förutom att vara delägare i Öresundsbrokonsortiet också har det direkta ansvaret för landanslutningarna på den svenska sidan av Öresundsbron. Varje dygn görs cirka 19 000 överfarter med olika typer av fordon och tåg över Öresundsbron. Svedab blir på det här sättet en del i den infrastruktur som underlättar människornas vardag och bidrar till ekonomisk tillväxt och kulturellt utbyte i regionen, men även i de två länderna som helhet. Att hålla och driva anläggningarna påverkar även miljön. Här har Svedab en viktig uppgift: att se till att anläggningarna som bolaget äger direkt eller indirekt förvaltas så hållbart som möjligt.

Vatten, grodor…

Ambitionen med Svedabs hållbarhetsarbete är att ta ansvar för den påverkan verksamheten har på samhälle, människa och miljö. När järnvägs- och motorvägsanslutningarna projekterades planerades det också för att ta hand om det dagvatten som rinner av vägarna. Det blev ett sammanhängande system av kulvertar, diken och dammar där vattnet till slut rinner ut i Öresund. Svedab gör regelbundet omfattande kartläggning av dagvattnets kvalitet och status via provtagningar och analyser av vattnet och sedimenten i dagvattendammarna. I dammarna finns numera även groddjur. För dem finns ett särskilt program för att skydda både grodorna och deras livsmiljö.

…och träd

När förbindelsen byggdes ansvarade Svedab även för området runtomkring spår och väg. Här planterades närmare 300 000 träd och buskar. Det var ett grönt projekt som dels syftade till att återställa ytorna efter anläggningsarbetet, men också för att göra det visuellt tilltalande. Samtidigt fungerar vegetationen som ett bullerskydd och ett luftfilter som suger upp växthusgaser och minskar spridningen av skadliga partiklar. I landskapet finns också inplanerade gröna stråk. Allt för att skapa en miljö där både människor och djur kan röra sig säkert över och under Svedabs anläggningar.

Statiskt men dynamiskt

Den statiska, fasta anläggningen, finns där för att skapa ett dynamiskt liv där människor kan röra sig enkelt och fritt och samhället kan utvecklas. Samtidigt ska de miljömässiga aspekterna balanseras för en långsiktig hållbar vardag – en framtidsrörelse.

Fakta och statistik från Øresundsinstituttet