Resultaträkning

MSEK jan – sep
2022
jan – sep
2021
jan – dec
2021
Nettoomsättning 9 8 10
Övriga rörelseintäkter 1 1 2
10 9 12
Rörelsens kostnader inkl avskrivningar -54 -75 -93
Rörelseresultat -43 -66 81
Resultat från andel i Öresundsbrokonsortiet 570 466 604
Resultat från övriga finansiella poster -24 -32 -41
Resultat efter finansiella poster 503 368 482
Skatt på periodens resultat -104 -76 -99
Periodens resultat 399 292 383