Rapport över förändringar i eget kapital

MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade
vinstmedel inkl
årets resultat
Summa
eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2021 8 2 896 906
Återbetalning av villkorade aktieägartillskott -88 -88
Utdelning -253 -253
Omräkningsdifferens 59 59
Periodens resultat 292 292
Utgående balans per 30 september 2021 8 2 906 916
Ingående balans per 1 januari 2022 8 2 1 008 1 018
Återbetalning av villkorade aktieägartillskott
Utdelning -383 -383
Omräkningsdifferens 429 429
Periodens resultat 399 399
Utgående balans per 30 september 2022 8 2 1 453 1 463

Aktiekapitalet består av 8 000 aktier med kvotvärde 1 000 kr. Alla aktier har samma röstvärde.