Övriga upplysningar

Redovisningsprinciper

Denna rapport har upprättats enligt årsredovisningslagen, 9 kap. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som presenterades i årsredovisningen 2021.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Definitioner nyckeltal

Genomsnittlig finansieringskostnad beräknad till upplupet anskaffningsvärde: summan av årets ränteintäkter minus räntekostnader, i förhållande till genomsnittlig räntebärande nettoskuld värderad till upplupet anskaffningsvärde.

Genomsnittlig finansieringskostnad beräknad till verkligt värde: summan av årets ränteintäkter minus ränte­kostnader plus värdeförändringar, i förhållande till genomsnittlig räntebärande nettoskuld värderad till verkligt värde.

Risker och riskhantering

Affärsrisker

Svedabs intäkter är lägre än bolagets kostnader, varför Svedabs förmåga att amortera sina skulder är beroende av Öresundsbrokonsortiets avkastningsförmåga. Vid långsiktiga räntabilitetsberäkningar och beräkningar av återvinningsvärde, bildar de båda företagen en gemensam kassaflödesgenererande enhet. Svedabs verksamhet är således beroende av faktorer som trafik­volymer, prisstrategier samt utveckling av driftskostnader och realränta. En situation där stigande realränta kombineras med en låg tillväxttakt i ekonomin under en längre period, skulle kunna utgöra en väsentlig risk. Pandemin har väsentligt påverkat vägtrafiken och därmed Öresundsbrokonsortiets intäkter och resultat under 2020 och 2021. Under första kvartalet 2022 lättades restriktionerna upp och trafiken över bron har därefter återhämtat sig till 2019 års nivåer.

Finansiell riskhantering och exponering

Svedab är beroende av hur bolagets respektive Öresundsbrokonsortiets system för finansiell riskhantering fungerar. Svedab ska enligt ett regeringsbeslut endast låna i Riksgälden och lånar häri­­genom till förmånliga villkor. Öresundsbrokonsortiets huvudsakliga upplåning garanteras solidariskt av den svenska och den danska staten (Riksgälden i Sverige och Finansministeriet i Danmark). Det betyder att Öresundsbrokonsortiet garanteras lånevillkor snarlika de båda staternas. Systemen för finansiell riskhantering omfattar följande risker:

Valutarisker

Svedabs funktionella valuta är SEK och Öresundsbrokonsortiets DKK. Svedab lånar enbart i SEK. Valutarisken i omräkningsfaktorn som uppkommer när Öresundsbrokonsortiets resultatandel räknas om till SEK, valutasäkras inte. Öresundsbrokonsortiets valutaexponering är begränsad till SEK och EUR.

Ränterisker

Ramarna för ränteriskexponeringen är fastställd i Svedabs respektive Öresundsbrokonsortiets finanspolicy och anger hur portföljerna ska fördelas med hänsyn till fast, rörlig och real ränta. Räntebindningstider justeras i Öresundsbrokonsortiet med hjälp av räntederivatinstrument. Svedab handlar inte med derivat.

Kreditrisker

Kreditrisker till följd av att en motpart inte uppfyller sin del av en förpliktelse, bedöms vara begränsade i både Svedab och Öresundsbrokonsortiet. Svedabs motpart avseende finansiella fordringar är svenska staten. Motpartsrisken i Öresundsbrokonsortiet styrs av ett limitsystem som innebär att kreditprövning sker hos oberoende och kända kreditvärderingsinstitut. För att minska kreditrisken upprättas CSA-avtal (Credit Support Annex), det vill säga att en motpart kan krävas på säkerhet i form av kontanter eller obligationer. Öresundsbrokonsortiet kan exempelvis ingå avtal avseende swappar och liknande instrument endast under förutsättning att det finns ett CSA-avtal. Genom sin kreditvärdighet kan Öresundsbrokonsortiet träffa fördelaktiga avtal.

Likviditetsrisker

Risken för förluster till följd av likviditetsproblem är begränsad. Svedab får obegränsat låna till amorteringar och räntebetalningar. Till driftskostnader får bolaget enligt budgetpropositionen 2009/10:1 låna upp till 3,4 miljarder (prisnivå 2009). Utrymmet har ännu inte utnyttjats fullt ut. Likviditetsrisken i Öresundsbrokonsortiet begränsas av att verksamheten solidariskt garanteras av den svenska och den danska staten.

Övriga rörelseintäkter

Svedabs vd är också vd för Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB). Tjänsterna är fördelade med 50 procent i vartdera bolaget. Huvudanställningen är förlagd till Svedab, som vidarefakturerar AIAB hälften av totala löne- och lönebikostnader.

Skatt

Svedabs effektiva skattesats för 2022 uppgår till 20,6 procent.

Investeringar och avyttringar av materiella anläggningstillgångar

Några investeringar i materiella anläggningstillgångar har i likhet med motsvarande period föregående år inte gjorts. En fastighet har avyttrats under tredje kvartalet 2022.

Andelar i Öresundsbrokonsortiet

MSEK

Kapitalandel
jan – sep
2022
jan – sep
2021
jan – dec
2021
Redovisat värde vid årets början 4 013 2 926 3 340
Periodens andel i Öresundsbrokonsortiets resultat 570 466 604
Periodens omräkningsdifferens 428 58 69
Redovisat värde vid periodens slut 5 012 3 450 4 013
Ägd andel, % 50 50 50

Övriga upplysningar

Resultaträkning (enligt IFRS, MDKK)
jan – sep
2022
jan – sep
2021
jan – dec
2021
Intäkter 1 639 1 206 1 616
Rörelsekostnader -402 -387 -538
Rörelseresultat 1 237 819 1 078
Finansiella kostnader, netto -324 -143 -203
Värdeförändringar 1 821 326 292
PERIODENs resultat 2 734 1 002 1 168
Balansräkning (enligt IFRS, MDKK)
30 sep 2022 30 sep 2021 31 dec 2021
Öresundsbron samt övriga materiella
anläggningstillgångar
14 319 14 511 14 460
Finansiell nettoskuld -7 297 -10 395 -10 208
Rörelsekapital -34 -27 4
Summa eget kapital 6 989 4 089 4 255
Avstämning av eget kapital enligt IFRS respektive K3:
Omräkning till säkringsredovisning -161 1 545 1 581
Summa eget kapital K3 6 828 5634 5 836
Nyckeltal
jan – sep
2022
jan – sep
2021
jan – dec
2021
Omsättning, förändring % 35,9 1,8 6,2
Genomsnittlig finansieringskostnad:
beräknad till marknadsvärde, % -13,3 1,2 -0,8
beräknad till upplupet anskaffningsvärde, % 5,3 2,0 2,2
Räntebärande nettoskuld:
värderad till marknadsvärde, MDKK 10 553 10 553 10 375
värderad till upplupet anskaffningsvärde, MDKK
7 614 9 008 8 794
Antal anställda 7 453 129 127
Antal vägfordon per dygn 19 072 12 307 13 131

Ägaruttag

Frågan om ägarnas uttag regleras i det konsortialavtal som tecknats mellan ägarna samt enligt den utdelningspolicy som beslutades på årsstämman 2018. Enligt avtalet ska uttag ske när Öresundsbrokonsortiet redovisar fritt eget kapital, vilket inträffade 2017. 2018 gjorde Svedab ett uttag på 739 MSEK. På Öresundsbrokonsortiets stämma 2019 beslöts emellertid att ägarna tills vidare inte ska göra några uttag utan avvakta EU-kommissionens beslut, se Statsstöd.

Statsstöd

EU-kommissionen avvisade 2014 en inkommen klagan om att Öresundsförbindelsens förmånliga villkor ska betraktas som otillåtna statsstöd. EU-kommissionens beslut anmäldes till EU-domstolen som 2018 hävde beslutet att avvisa klagan. EU-domstolen återförvisade frågan till EU-kommissionen med krav på att en djupare analys görs. Beslutet behandlar inte frågan om statsstödet är att anse som otillåtet eller inte. Skulle en ny utredning visa att garantivillkoren är att anse som otillåtna, kan detta innebära att Öresundsbron belastas med ökade kostnader. EU-kommissionens besked har försenats och inväntas under 2022/2023.

Övriga finansiella instrument

Svedabs balansräkning innehåller inga finansiella tillgångar eller skulder värderade till verkligt värde, vare sig på grund av att de innehas för handel, är till för att säljas eller för att bolaget frivilligt valt att redovisa till verkligt värde.

Upplysningar om finansiella tillgångar och skulder vars värde avviker från det redovisade värdet:

Skulder till Riksgälden
MSEK 30 sep 2022 30 sep 2021 31 dec 2021
Redovisat värde 5 620 5480 5 490
Verkligt värde 5 402 5687 5 710

Upptagning/amortering av lån

Svedabs upplåning framgår av nedanstående tabell.

Nyupptagna lån
MSEK Valuta Nominell ränta % Fast/rörlig Löptid Nominellt belopp
Riksgälden SEK -0,127 Fast 6 mån 140
Riksgälden SEK 1,891 Fast 3 år 140
Riksgälden SEK 1,830 Fast 3 år 450
Riksgälden SEK 2,194 Fast 3 år 190
Summa 920
Återbetalda lån
MSEK Valuta Nominell ränta % Fast/rörlig Löptid Nominellt belopp
Riksgälden SEK 1,932 Fast 100
Riksgälden SEK 1,585 Fast 100
Riksgälden SEK -0,127 Fast 140
Riksgälden SEK -0,149 Fast 450
SUMMA 790
Nyckeltal
PROCENT (%) jan – sep
2022
jan – sep
2021
jan – dec
2021
Genomsnittlig finansieringskostnad 0,6 0,9 0,9

Kassaflödesanalys

I kassaflödesanalysen definieras likvida medel som kassa och bank och placeringar med en löptid på tre månader eller mindre.

Eventualförpliktelser

MSEK 30 sep 2022 30 sep 2021 31 dec 2021
Värdet av samtliga skulder i Öresunds­brokonsortiet, för vilka Svedab tillsammans med A/S Øresund har ett solidariskt ansvar 15 328 19 189 16 875

Transaktioner med närstående

Svedab säljer administrativa tjänster till Arlandabanan Infrastructure AB. Bolaget upplåter Kontinentalbanan och Öresundsbanan till Trafikverket mot ersättning och upphandlar tjänster från detsamma för drift och underhåll av landanslutningarna. Svedab betalar ingen garantiprovision för bolagets upplåning i Riksgälden. Statliga verk, myndigheter och statligt ägda bolag svarar tillsammans för en väsentlig del av Svedabs resultat.

Väsentliga händelser efter balansdagen

Det har inte varit några väsentliga händelser efter balansdagen.

Denna rap­port har inte varit fö­re­mål för gransk­ning av bo­la­gets re­vi­so­rer.

Malmö den 28 oktober 2022

Ulf Lundin
Verkställande direktör