Kassaflödesanalys

MSEK jan – sep
2022
jan – sep
2021
jan – dec
2021
Från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -123 -167 -171
Förändringar i rörelsekapital 5 7 8
Kassaflöde från den löpande verksamheten -118 -160 -163
Från investeringsverksamheten 0 0 -1
Från finansieringsverksamheten 98 199 201
Periodens kassaflöde -20 39 36
Likvida medel vid årets början 95 59 59
Likvida medel vid PERIODENs slut 75 98 95