Detta är Svedab

Svensk–Danska Broförbindelsen SVEDAB AB är ett statligt ägt aktiebolag, organisationsnummer 556432-9083. Aktierna förvaltas av Regeringskansliet.

Svedab förvaltar tillsammans med sin danska motsvarighet A/S Øresund, det till lika delar gemensamt ägda Öresundsbrokonsortiet. Öresundsbrokonsortiet äger bron och har ansvaret för den operativa verksamheten. Svedabs uppdrag och ansvar har fastlagts dels i ett avtal mellan Sverige och Danmark, dels i ett konsortialavtal som tecknats mellan Svedab och A/S Øresund. Ägarföretagen ansvarar solidariskt för de skyldigheter och förpliktelser som uppkommer i Öresundsbrokonsortiet.

Svedab uppförde de svenska landanslutningarna till Öresundsbron. De består av en mil motorväg och två mil järnväg. Motorvägen utgörs av den sista sträckan av Yttre Ringvägen innan Öresundsbron. Järnvägen ansluter till Kontinentalbanan genom Malmö i öster och Öresundsbron i väster. Svedab har även byggt om och utökat Kontinentalbanan genom Malmö till dubbla spår samt byggt ut Malmö godbangård.

Svedab har i enlighet med riksdagens beslut finansierat byggandet av landanslutningarna med lån i Riksgälden. Lånen amorteras med överskott som Öresundsbron genererar.

Svedab ska:

  • genom aktivt delägarskap i Öresundsbrokonsortiet säkra en affärsmässig utveckling av Öresundsbron och säkerställa ett långsiktigt och positivt kassaflöde;
  • utföra drift och underhåll av de svenska landanslutningarna på ett sätt som garanterar resenärerna en säker transport;
  • verka för en hög tillgänglighet på Svedabs anläggning;
  • verka för att de lån som finansierar verksamheten är återbetalda senast år 2050.