Balansräkning

MSEK 30 sep 2022 30 sep 2021 31 dec 2021
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Svenska landanslutningar 1 869 1 917 1 906
Finansiella anläggningstillgångar
Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet 5 012 3 864 4 013
Övriga finansiella anläggningstillgångar 166 547 547
5 178 4 411 4 561
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl kassa och bank 13 11 15
Kassa och bank 75 98 95
88 109 110
Summa tillgångar 7 136 6 437 6 577
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 8 8 8
Reservfond 2 2 2
Summa bundet eget kapital 10 10 10
Balanserat resultat 1 054 614 625
Periodens resultat 399 292 383
Summa fritt eget kapital 1 453 906 1 008
Summa eget kapital 1 463 916 1 018
Långfristiga skulder
Skuld till Riksgälden 5 026 4 480 4 790
Kortfristiga skulder
Skuld till Riksgälden 594 1 000 700
Övriga kortfristiga skulder 53 41 69
647 1 041 769
Summa eget kapital och skulder 7 136 6 437 6 577