svedab_logo-white

DE viktiga vattenhålen
längs vägen

Delårs-
rapport

jan – SEP 2022

Nettoomsättning

9 (8) MSEK

Rörelseresultat

-43 (-66) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

570 (466) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-24 (-32) MSEK

PERODENs resultat

399 (292) MSEK

Resultat per aktie

49 889 (36 486) SEK

De viktiga vattenhålen längs vägen

GRODORNA

När landanslutningens järnväg och motorväg projekterades planerades det även för att ta hand om det vatten som rinner av vägarna inom det markområde Svedab äger. Det färdiga resultatet är ett sammanhängande system av kulvertar, diken och dammar där vattnet till sist rinner ut i Öresund. Analys- och teknikkonsultbolaget WSP genomför på vårt uppdrag kontinuerliga provtagningar och kartläggningar, av vattnets status men också vilka groddjur som lever i och runt våra dammar. Det finns sedan tidigare uppgifter (Artportalen) om förekomst av fyra grodarter i dammarna. Bland annat har grönfläckig padda noterats, en art som endast finns i Skåne och Blekinge. I Sverige är alla groddjur fridlysta.

16 undersökta dammar

Av Svedabs 21 dagvattendammar har 16 ansetts som möjliga och lämpliga för groddjur. Det är också de 16 dammarna som inventerats under våren 2021. I samband med inventeringen av de fysiskt förekommande grodorna togs även vattenprover för att kartlägga, dels om grodor levde i dammarna, dels för att utröna hur väl vattnet fungerar som livsmiljö för grodorna. Vid fältbesöken beskrevs miljön i respektive dagvattendamm och dess direkta närområden. Det sistnämnda är viktigt för groddjurens livsmiljö och övervintring.

Fyra funna groddjursarter

Före inventeringen har förekomst av grodor varit känd i sju av dammarna. Den aktuella inventeringen visade att grodor fanns i 13 av de 16 undersökta dammarna. Sammantaget innebär det att groddjur finns i 15 av de 16 undersökta dammarna. De fyra groddjursarterna är: mindre vattensalamander, större vattensalamander, vanlig padda och ätlig groda.

Hotet

Det finns flera hot mot groddjur. Förutom att vegetationen i och runt dammarna varken får vara för tät eller för gles kan fisk och kräftor vara negativt för vissa groddjur. I samband med inventeringen undersöktes också förekomsten av fisk och kräftor. Båda hittades, bland annat gädda. Fisk hittades i elva av dagvattendammarna, kräftor hittades i tre. Beroende på graden av hot kan utfiskning behöva göras som insats för att skydda groddjurens livsmiljö.

Året i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen som blev i stort oförändrad, 9 (8) MSEK, avser i huvudsak avgifter som Trafikverket erlägger för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning.

Rörelseresultat

Löpande driftkostnader blev lägre jämfört med motsvarande period 2021, varför rörelseresultatet blev -43 (-66) MSEK. I perioden föregående år utrangerades bullerplank motsvarande 19,8 MSEK.

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Intäkterna blev 433 MDKK högre (35,9 procent) än motsvarande period 2021, men även 74 MDKK högre än motsvarande period 2019. Återhämtning har därmed skett av intäkterna under 2022 jämfört med 2019. Rörelseresultatet är förbättrat med motsvarande period 2021. Resultatandelen från Öresundsbrokonsortiet ökade från 466 till 570 MSEK. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,42 (1,37).

Den 24 februari angrep Ryssland grannlandet Ukraina och en storskalig invasion inleddes. Utgången av kriget är oviss. Omfattande restriktioner främst riktade mot Ryssland, ryska banker och ryskt flyg infördes omgående vid krigets början. Konsekvenserna av kriget är osäkra, men bedöms påverka internationellt resande och handel under en oöverskådlig framtid, därtill kommer den ökade risken för sabotage mot kritisk infrastruktur, såväl inom Ukraina, som i övriga Europa, där sprängningen av Nordstreams rörledning utanför Bornholm är ett exempel. Den förväntade återhämtningen av resandet efter Covid-19-pandemin, förefaller inte ha påverkats negativt av kriget. Under årets första nio månader har istället andra faktorer såsom risk för hög valutakurs och högre räntenivåer blivit osäkerhetsfaktorer, som kan komma att påverka Svedabs resultatandel från Öresundsbron.

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkterna blev 3,7 MSEK lägre och förklaras av att Svedab under året genom utdelning återbetalade fordringar avseende aktieägartillskott som löpte med ränta. Räntekostnaderna minskade samtidigt, varför räntenettot minskade, -24 (-32) MSEK, jämfört med motsvarande period 2021. I Svedab har räntekostnaderna minskat jämfört med motsvarande period 2021, vilket är en följd av att bolaget haft låga bundna räntor. Det är fortsatt låga räntenivåer i låneportföljen, även om nya upptagna lån och lån med rörlig ränta kommer att öka räntekostnaderna framöver.

Periodens resultat

Nettoresultatet blev väsentligt högre jämfört med motsvarande period 2021, 399 (292) MSEK, som en direkt följd av hur Svedabs andel av resultatet i Öresundsbrokonsortiet utvecklades.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).