svedab_logo-white

En del av kretsloppet

Trafikplats Petersborg

Delårs-
rapport

jan – SEP 2021

Nettoomsättning

8 (8) MSEK

Rörelseresultat

-66 (-45) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

466 (445) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-32 (-31) MSEK

PERiODENs resultat

292 (290) MSEK

Resultat per aktie

36 486 (36 213) SEK

Våra trafikplatser, som är en del av Svedabs anläggning, fyller flera funktioner och syften. Vid planeringen ställdes höga krav både på säkerhet och på att eliminera och begränsa negativa konsekvenser för människa, djur och natur, men också att förhöja miljökvaliteter där så är möjligt. De ska självklart också underlätta för människor att ta sig från a till b för arbete, rekreation och möten med andra människor. Trafikplatserna blir här en del av människors och samhällets kretslopp. 

Trafikplats Petersborg
– la Grande Dame

Vi fortsätter vår historiska och nutida färd på Yttre Ringvägen efter att vi lämnat Öresundsbron. Vi har passerat trafikplatserna Vintrie och Naffentorp. Sistnämnda trafikplats har fått sitt namn efter Naffentorp by. Till denna by hörde en gård, som inte helt överraskande fått ge namn åt trafikplatsen vi berättar om här – Petersborg. Gården blev fideikommiss på 1750-talet, då under namnet Naffentorp, men fick i början av 1790-talet namnet Petersborg, uppkallat efter ägaren vid den tiden. Den fina gården ligger mellan Lockarps kyrkoväg och Yttre Ringvägen.

Placeringen av trafikplatsen var från början given eftersom motorvägen mellan Malmö och Trelleborg redan fanns och att väganslutningar från bron skulle ske till det befintliga vägnätet och kopplas till den Inre Ringvägen.  Men planerna ändrades delvis och Yttre Ringvägen kom att byggas av Vägverket runt Malmö som en direkt förlängning av Svedabs motorväg.

Trafikplatsen är den största av våra fyra trafikplatser, naturligtvis beroende på placeringen i skärningen mellan Yttre Ringvägen och Trelleborgsvägen – en klassisk fyrklöver-trafikplats och viktig för människors resande och kommunikation med varandra. En verklig Grande Dame!

Perioden i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen som blev oförändrad, 8 (8) MSEK, avser i huvudsak banavgifter som Trafikverket erlägger för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning.

Rörelseresultat

Löpande driftkostnader blev något högre jämfört med motsvarande period föregående år. Utrangering av utbytta bullerskärmar längs Kontinentalbanan genom Malmö ledde till en utrangeringsförlust på 20 MSEK, varför rörelseresultatet blev motsvarande lägre, -66 (-45) MSEK. Se även Övriga upplysningar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Reglerna för inresor till Sverige och Danmark till följd av pandemin har påverkat vägtrafiken över Öresundsbron. Intäkterna blev 21 MDKK högre(1,8 procent) än motsvarande period 2020, men jämfört med motsvarande period 2019, är intäkterna 23 procent lägre. Rörelseresultatet, med undantag för utrangeringskostnader, hamnade ungefär i nivå med motsvarande period föregående år liksom räntekostnaderna kopplade till realräntelån, vilket ledde till att resultatandelen ökade från 445 till 466 MSEK. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,37 (1,42).

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkterna blev 3,8 MSEK lägre och förklaras av att Svedab under året genom utdelning återbetalade fordringar avseende aktieägartillskott som löpte med ränta. Räntekostnaderna minskade samtidigt något, varför räntenettot ökade, -32 (-31) MSEK, jämfört med motsvarande period 2020.

Periodens resultat

Nettoresultatet blev i nivå med motsvarande period 2020, 292 (290) MSEK, som en följd av hur Svedabs andel av resultatet i Öresundsbrokonsortiet utvecklades.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).