svedab_logo-white

Delårs-
rapport

jan – SEP 2020

Nettoomsättning

8 (8) MSEK

Rörelseresultat

-45 (-47) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

445 (737) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-31 (-25) MSEK

PERIODENs resultat

290 (521) MSEK

Resultat per aktie

36 213 (65 184) SEK

En dröm invigs

Händelser under år 2000 

Lördagen den 1 juli invigs Öresundsförbindelsen. Ett band mellan två länder får en lika symbolisk som fast form. Tankar och drömmar blir fysiska och markerar skillnaden mellan då och nu. Ett nytt århundrade har ett halvår på nacken. Men visionen om framtiden, mänskliga möten och utveckling sträcker sig mycket längre än så. Förbindelselänken kröns på kungligt manér mellan Sveriges och Danmarks regenter. Bandet klipps. Visionen blir verklighet.

Även om den nya förbindelsen mellan Sverige och Danmark nu är öppen för trafik är arbetet med Öresundsförbindelsen inte över. Nu återstår den stora utmaningen att marknadsföra och prissätta överfarterna så att biltrafikanterna lockas till Öresundsbron så att kostnader kan täckas och lånen återbetalas. Från och med nu gäller tjugofyra-sju, 365 dagar om året.

RESUMÉ: Avtal om en fast förbindelse skrivs 1991. 1994 beslutar Sveriges regering att Öresundsförbindelsen kan etableras på svensk mark. 1995 tas det första spadtaget. 1999 kör det första arbetståget över Öresundsbron och året därpå invigs motorvägen mellan Petersborg och Lockarp. 300 000 träd och växter planteras utefter sträckningen.

Perioden i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen, 8 (8) MSEK avser banavgifter som Trafikverket erlägger för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning. Ersättning utbetalas en gång per år och baseras på verklig mängd tågtrafik. Covid-19:s påverkan på tågtrafiken är ännu ej fastställd. Nettoomsättningen har därför beräknats till samma belopp som motsvarande period 2019.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet blev 2 MSEK bättre jämfört med motsvarande period föregående år, -45 (-47), och skillnaden förklaras av normala svängningar i den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Danmarks gräns mot Sverige öppnades den 30 juli. Samtidigt hävdes Sveriges reseavrådan från icke nödvändiga resor till Danmark. Trafiken över Öresundsbron började successivt öka efter den dramatiska nedgången med anledning av pandemin men ligger alltjämt långt under normal nivå vilket bidrog till lägre intäkter och resultat jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatandelen i Öresundsbrokonsortiet sjönk från 737 till 445 MSEK. Sveriges och Danmarks beslut att på olika sätt begränsa inresor till länderna på grund av Covid-19 har fått en avsevärd påverkan på trafiken över Öresundsbron. Från och med mitten av mars minskade trafikvolymen väsentligt och har bidragit till både lägre intäkter och lägre rörelseresultat. Fortsatt låg räntenivå bidrog till till ett något bättre finansnetto för Öresundsbrokonsortiet, fast sammantaget blev resultatet väsentligt lägre för perioden januari – september 2020 jämfört med motsvarande period 2019. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,42 (1,42).

Finansiella intäkter och kostnader

Räntenettot blev 6 MSEK lägre, -31 (-25) MSEK, vilket främst förklaras av Riksbankens höjning av reporäntan från -0,25 till 0 procent strax före årsskiftet 2019/2020 och att bolaget genom utdelning har återbetalat del av sin räntebärande fordran hos Trafikverket avseende villkorade aktieägartillskott.

Periodens resultat

Nettoresultatet hamnade på 290 (521) MSEK, som direkt följd av Öresundsbrokonsortiets resultatutveckling.

Förväntat resultat i Öresundsbrokonsortiet för helåret 2020, före värdeförändringar, bedöms hamna 500 – 600 miljoner DKK lägre än fjorårets resultat på 1 281 MDKK.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).