svedab_logo-white

Öresundsbron

Delårsrapport jan – sep 2019

Q3

Nettoomsättning

8 (7) MSEK

Rörelseresultat

-47 (-54) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

737 (397) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-25 (-32) MSEK

PERIODENs resultat

521 (242) MSEK

Resultat per aktie

65 184 (30 309) SEK

By the way

ETT GRÖNT luftfilter

De svenska landanslutningarna kantas av hundratusentals olika träd och buskar. Planteringarna har ett estetiskt syfte och fungerar som bullerskydd.

Ett annat viktigt skäl till att vi planterade så många växter är att de fungerar som luftfilter. Växterna fångar inte bara upp klimatgaser som koldioxid och kvävedioxid utan även olika typer av partiklar som är ohälsosamma för oss människor. För att kunna fånga upp så många olika typer av partiklar som möjligt krävs just en bred variation av växter eftersom växter fångar partiklar på olika sätt. Det som avgör är typen av blad och barr liksom deras morfologi, det vill säga struktur och form. Vissa blad är mer håriga än andra, några är klibbiga och andra kan vara fuktiga eller torra. Även bladens storlek och ett växtpartis totala lövyta har betydelse.

Projektets genomförande krävde stor insikt i såväl biologi som kemi och metrologi. Allt för att det stora gröna luftfiltret skulle fungera så effektivt som möjligt under lång tid framöver.

Perioden i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen blev 1 MSEK bättre jämfört med motsvarande period föregående år, 8 (7) MSEK. Nettoomsättningen avser i huvudsak banavgifter, som Trafikverket erlägger för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet blev 7 MSEK bättre, –47 (–54) MSEK. Skillnaden förklaras av lägre kostnader första halvåret 2019 jämfört med motsvarande period 2018, som då belastades med kostnader för projekteringsarbeten avseende nya bullerskärmar längs delar av Kontinentalbanans sträckning genom Malmö.

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Resultatandelen i Öresundsbrokonsortiet blev väsentligt bättre, 737 (397) MSEK, jämfört med motsvarande period föregående år, som då belastades av finansiella transaktioner i syfte att anpassa skuldportföljen till den förlängda återbetalningstiden för lånen och som fick negativ påverkan på resultatet. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,42 (1,37).

Finansiella intäkter och kostnader

Räntenettot förbättrades, -25 (-32) MSEK. Ränteintäkterna blev 8 MSEK lägre som ett resultat av att bolaget har börjat dela ut vinstmedel i form av återlämnande av reversfordringar avseende aktieägartillskott som löper med ränta. Räntekostnaderna blev 15 MSEK lägre, vilket förklaras av det fortsatt låga ränteläget och att Svedab har amorterat av lån i Riksgälden.

Periodens resultat

Nettoresultatet stärktes, 521 (242) MSEK, som en direkt följd av Öresundsbrokonsortiets resultatutveckling.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).