svedab_logo-white

DE viktiga vattenhålen
längs vägen

Delårs-
rapport

jan – Jun 2022

Nettoomsättning

5 (5) MSEK

Rörelseresultat

-30 (-51) MSEK

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet

371 (209) MSEK

Resultat från övriga finansiella poster

-14 (-22) MSEK

PERODENs resultat

260 (108) MSEK

Resultat per aktie

32 463 (13 477) SEK

De viktiga vattenhålen längs vägen

Vattnet

När landanslutningens järnväg och motorväg projekterades planerades det även för att ta hand om det vatten som rinner av vägarna inom det markområde Svedab äger. Det färdiga resultatet är ett sammanhängande system av kulvertar, diken och dammar där vattnet till sist rinner ut i Öresund. På Svedabs uppdrag görs kontinuerliga provtagningar och kartläggningar av vattnets status.

Vatten, växtlighet och djurliv hör ihop i en miljöförenlig symbios likt en kedja där alla delar påverkar varandra. Kartläggningen och analysen har gjorts för att se vilka negativa ämnen som hamnar i våra dagvattendammar och hur det kan påverka miljön. I första hand med avseende på ämnen som biltrafiken kan ge upphov till.

21 dagvattendammar

Vattnet i naturen kommer från olika håll. Det kan vara regnvatten eller smältvatten som rinner av från väg- och markytor eller grundvatten som trängt upp till ytan. Vatten som rinner av från vägytor kan dra med sig föroreningar, ämnen och material som kan ha negativ påverkan på den omgivande miljön. Svedabs ansvarsområde sträcker sig från brofästet till Lockarps trafikplats. Vatten- och sedimentprover har tagits i ett antal dammar och diken och sedan analyserats av SWEDAC-ackrediterade laboratorier. Exempel på det som analyserats: näringsämnen, metaller, pH, absorbans, organiskt föreningar, etc. Prover har tagits från själva vattnet och sedimentet, alltså bottenskiktet.

Eget initiativ

Provtagningen och analysen är ett initiativ som Svedab tagit själv. Det finns inga nationellt fastslagna riktvärden för föroreningshalter i dagvatten. Arbetsgrupper inom Göteborgs stad har dock tagit fram förslag på riktvärden, tänkta som vägledning vid den här typen av undersökningar.

Resultat

Vid en jämförelse med tillämpade riktvärden för dagvatten är halterna av näringsämnen och metaller låga i de dammar som omfattas av kontrollprogrammet för dagvatten. Halterna av näringsämnen är generellt något högre i dikena som ligger nedströms dammarna. Sannolikt är förklaringen att dikena belastas inte bara av vatten från uppströms liggande dammar, utan även av ytavrinning och dräneringsvatten från omgivande åkermark samt av övrigt dagvatten från hårdgjorda ytor i dikenas närhet. Även sedimentproverna visar bra resultat.

Året i korthet

Intäkter

Nettoomsättningen som blev oförändrad, 5 (5) MSEK, avser i huvudsak banavgifter som Trafikverket erlägger för rättigheten att använda Svedabs järnvägsanläggning.

Rörelseresultat

Löpande driftkostnader blev något lägre jämfört med motsvarande period 2021, varför rörelseresultatet blev -30 (-51) MSEK. I perioden föregående år utrangerades bullerplank motsvarande 19,8 MSEK.

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag

Reglerna för inresor till Sverige och Danmark till följd av pandemin, fortsatte att påverka vägtrafiken över Öresundsbron i början av 2022. Intäkterna blev 279 MDKK högre (42,1 procent) än motsvarande period 2021, men även 27 MDKK högre än motsvarande period 2019. Återhämtning har därmed skett av intäkterna under 2022 jämfört med 2019. Rörelseresultatet är förbättrat med motsvarande period 2021. Räntekostnaderna minskade sedan årsskiftet, men är högre än motsvarande period 2021. Det är fortsatt låga räntenivåer. Resultatandelen ökade från 209 till 371 MSEK. Genomsnittskursen för den danska kronan uppgick till 1,41 (1,36).

Den 24 februari angrep Ryssland grannlandet Ukraina och en storskalig invasion inleddes. Utgången av kriget är oviss. Omfattande restriktioner främst riktade mot Ryssland, ryska banker och ryskt flyg infördes omgående vid krigets början. Konsekvenserna av kriget är osäkra, men bedöms påverka internationellt resande under en oöverskådlig framtid. Den förväntade återhämtningen av resandet efter Covid-19-pandemin, förefaller inte ha påverkats negativt av kriget under första halvåret 2022, men fortsätter att vara en osäkerhetsfaktor som kan komma att påverka Svedabs resultatandel från Öresundsbron.

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkterna blev 2,8 MSEK lägre och förklaras av att Svedab under året genom utdelning återbetalade fordringar avseende aktieägartillskott som löpte med ränta. Räntekostnaderna minskade samtidigt, varför räntenettot minskade, -14 (-22) MSEK, jämfört med första halvåret 2021.

Periodens resultat

Nettoresultatet blev väsentligt högre jämfört med första halvåret 2021, 260 (108) MSEK, som en direkt följd av hur Svedabs andel av resultatet i Öresundsbrokonsortiet utvecklades.

Personal

Medelantalet anställda var 3 (3).